ZİMMET SUÇU

SANIKLAR HAKKINDA ZİMMET SUÇUNDAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA KANUN MADDESİ GEREĞİNCE BİR KISMININ BERAATİNE BİR KISMININ İSE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ – İSTİNAFA KONU AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN İŞ BU DOSYASINA BAKMAKLA GÖREVLİ MERCİİNİN YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ OLDUĞU DAİREMİZİN GÖREVSİZ BULUNDUĞU

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 77
Karar: 2016 / 74
Karar Tarihi: 11.11.2016

ÖZET: Sanıklar hakkında, Zimmet suçundan ………. Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun maddesi gereğince ………… Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, mahkemece …………. Esas – ………. Karar sayılı kararı ile bir kısım sanıkların müsnet zimmet suçundan ayrı ayrı beraatlerine, bir kısım sanıkların zimmet suçundan ayrı ayrı hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği anlaşılmıştır. İstinafa konu ………… Ağır Ceza Mahkemesinin iş bu dosyasına bakmakla görevli merciinin Yargıtay ilgili Ceza Dairesi olduğu, dairemizin görevsiz bulunduğu kanaatine varılmıştır.

(765 S. K. m. 80, 202, 219, 203) (5237 S. K. m. 37, 43, 62, 247) (5235 S. K. Geç. m. 2) (5271 S. K. m. 305, 322, 326)

Zimmet suçundan sanıklar O. Z., S. K., E. O., Ç. A., A. G., M. Ö. ve H. Z. hakkında yapılan yargılama sonunda Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 22/09/2016 tarih 2016/100 esas 2016/112 karar sayılı bir kısım sanıkların beraati ile sanıklar S. K. ve O. Z.’in atılı suçtan cezalandırılmasına ilişkin kararına yönelik sanıklar ve müdafinin istinaf yasa yoluna müracaatı üzerine dosya, Dairemize gelmekle incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanıklar hakkında, Zimmet suçundan Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığınca 765 Sayılı(mülga) TCK’nın 202/2, 80, 219/3, 219/son maddeleri ile 765 Sayılı(mülga) TCK’nın 203. maddesi gereğince Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, mahkemece 2016/100 Esas – 2016/112 Karar sayılı kararı ile sanıklar C. A., E. O., A. G., H. Z. ve M. Ö.’ın müsnet zimmet suçundan ayrı ayrı beraatlerine, sanıklar S. K. ve O. Z.’in zimmet suçundan ayrı ayrı 5237 sayılı TCK’nın 37/1. maddesi yollamasıyla 247/1, 247/2, 43/1, 62/1. maddeleri uygulanarak neticeden 6 Yıl 21 Ay 22 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, sanık O. Z. ve sanık S. K. müdafii tarafından istinaf yasa yoluna müracaat edilmesi üzerine dosyanın Dairemize gönderildiği görülmüştür.

İncelenen dosya içeriğine göre; Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesine hitaben düzenlenen iddianame üzerine 2004/123 esas numarası üzerinden görülen ilk yargılama neticesinde 2007/129 karar ile bütün sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nın 37/1.maddesi yollamasıyla 247/1, 2, 43/1, 62/1. maddeleri uygulanarak neticeden ayrı ayrı 7 Yıl 9 Ay 22 Gün Hapis cezası verildiği, bu karanı yönelik Yargıtay yasa yoluna müracaat üzerine Yargıtay 5.Ceza Dairesine gönderildiği, buraca 26 06/2012 tarih 2009/4715 esas 2012/7347 karar sayılı karar ile bozulması üzerine yeniden Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinde 2012/166 esas numarası üzerinden yargılama yapılarak 31/01/2013 tarih 2013/17 sayılı karar ile ikinci kez karar verildiği, bu hükmün de temyizi üzerine Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 2014/4762 esas 2016/5980 karar sayılı ilamı ile hükmün ikinci kez bozulduğu, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinde 2016/100 esas numarasını alarak yeniden yargılama yapılıp 22/09/2016 tarih ve 2006/112 sayılı kararın verildiği, bu karara yönelik istinaf yasa yoluna müracaat edilmesi üzerine dosyanın dairemize gönderildiği anlaşılmıştır.

Bölge Adliye Mahkemelerinin 20/07/2016 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş bulunması, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8/1. maddesindeki düzenlemede “Bölge adliye mahkemelerinin 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ila 326 ncı maddeleri uygulanır. (Ek cümle: 1/7/2016-6723/33 md.) Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilmez. (Ek cümle: 6/12/2006-5560/29 md.)Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir.” hükmü karşısında istinafa konu Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin iş bu dosyasına bakmakla görevli merciinin Yargıtay ilgili Ceza Dairesi olduğu, dairemizin görevsiz bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi kapsamında Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Dosyanın Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesine İADESİNE,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 268 inci maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Antalya Bölge Adiye Mahkemesi, 4. Ceza dairesi tarafından incelenmek üzere itiraz kanun yolu açık olarak oybirliği ile karar verildi. 11.11.2016

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat