Miras Hukuku

Miras Hukuku medeni hukuku ilgilendiren bir alandır. Miras Davalarında günümüzde bir çok problem kişi vefatından sonra meydana gelmektedir. Zira miras bırakanın bir çok akrabası miras kavgasına tutuşmakta, kardeşler ve tüm aile kavgalı hale gelmektedir. Yine mirasçı sayısının artmasıyla birlikte tebligatlar ve satış işlemi gibi işlemlerin süresi de dikkate alınırsa mirasın paylaşılması yılları bazı davalarda on yılı bile bulabilmektedir. Bu bakımdan miras davaları önemli dava türlerindendir.

Bununla birlikte miras bırakan ölümünden önce vasiyetname bırakarak bir kısım mirasçılara miras bırakmak istememekte ve bu doğrultuda el yazısı veya noter suretiyle vasiyetname düzenlemektedir. Bu gibi işlemlerin de uzman bir avukat denetim ve gözetiminde yapılması tavsiye edilmektedir.

Miras Hukuku

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukuku’na İlişkin Hizmetlerimiz

 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • İntikal İşlemleri
 • Mirastan Eşe Düşen Pay Davaları
 • Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atanması
 • Vasiyet Doğrultusunda Vakıf Kurulması
 • Art Mirasçı Belirlenmesi ve Atanması
 • Yedek Mirasçının Belirlenmesi
 • Atanan Mirasçının Haklarının Tespiti
 • Vasiyetnamenin Okunması ve Yorumlanması
 • Miras Sözleşmesinin İptali
 • Miras Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Vasiyetten Dönme ve Vazgeçme
 • Mirastan Çıkarma ve Yoksun Bırakma
 • Miras Hukukunda Zümre Sistemi
 • Vasiyetname ile Belirli Mal Bırakma

Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz

Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz avukatları müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.

Miras hukuku nedir?

Miras hukuku, gerçek kişilerin ölüm ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra mal varlıklarının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Büromuz Avukatları Miras Hukukuyla Alakalı Ne İş Yapar?

Büromuz avukatları ölen bir kişinin mal paylaşımında yaşanan hukuki anlaşmazlıkları çözme konusunda hizmet verir.

 • Miras bırakanın mirasçısını gösteren belge (Veraset ilamının) alınması
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek
 • Mirasta mal paylaşımı
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek
 • Miras bırakan kişinin malvarlığının tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi
 • Mirasçılık belgesinin (Veraset ilamının) iptali davaları
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanması
 • Miras reddi (Reddi miras) davasının açılması ve takibi
 • Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları
 • Saklı payın korunması davası
 • Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve takibi
 • Mirasta iade davalarının açılması ve takibi
 • Taksim sözleşmelerinin hukuka uygun hazırlanması
 • Tenkis davası açılması ve süreçlerin takip edilmesi
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarının açılması ve takibi

Avukat reddi miras yapabilir mi?

Evet, avukat vekaletnamede mirasın reddini içeren özel yetki bulunması şartıyla reddi miras yapabilir.

Miras davalarında avukat yüzde kaç alır?

Miras davalarında avukatlık ücreti yüzde olarak da belirlenebilmekte olup yapılacak hukuki işlemin niteliğine göre değişecektir.

Miras davalarında avukat ücreti ne kadar?

Bu konuda net bir şey demek ne yazık ki mümkün değildir. Miras davalarında avukatlık ücreti birçok etkene göre değişmekte olup söz konusu olacak miras işlerinizin niteliği ücretlendirme konusunda belirleyici olacaktır.

Miras davasında avukat tutmak zorunlu mu?

Miras paylaşımları sırasında sıklıkla karşılaşılan “mirastan mal kaçırma” davaları sebebiyle oldukça karmaşık hukuki sorunların doğmasına sebep olmaktadır.

Polat Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri için hukuki süreçlerin başlatılması, yönetilmesi ve önemsiz prosedürlerin yerine getirilerek davaların bir an önce sonuçlanmasını adına  miras hukuku danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bizimle hemen temas kurarak size en uygun hukuki stratejiyi belirlememize yardımcı olun.