Ceza Hukuku

Ceza Davaları

Ceza Hukuku her zaman toplumun dinamiklerinde yer almayı başarmıştır. Zira binlerce yıldır suçlar ve cezalar tartışılmaktadır. Kişiler önceleri kendi haklarını kendileri alırken daha sonra kısas yöntemi devreye girmiştir. Son olarak ceza hukuku bakımından hakların sağlanması devletin tekeline alınmıştır. Zira ekonomik olarak güçlü kişilerin veya başkaca güce sahip olanların kendilerine nazaran haklarını alması kimi zaman imkansız hale gelebildiği için devletler ceza verme tekelini ellerinde tutan tek otorite olmuştur.

Devlet vatandaşın haklarını korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alırken, toplumsal barışı sağlamak adına hapishaneler, kolluk birimleri oluşturmuş ve cezaevlerinde suça karışanların ıslahına yönelik tedbirler almıştır. Bu tedbirlerle amaçlanan kişilerin gerekli olan cezalarını çekmesi yanında bir daha suç işlememesini sağlamaktır.

Aslında ceza hukuku tek başına suçlunun cezalandırılması değil aynı zamanda ceza alan kişinin cezaevinden çıkması durumunda toplumsal hayata adapte olabilmesini sağlayan bir amaç gütmektedir. Uzman ceza hukukçuları daha çok ceza miktarı üzerinde yoğunlaşmakta, olası alınacak ceza miktarını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapmaktadır.

Sanığın beraat etmesi veya hiç dava açılmaması hali ise yoğun çabayı gerektiren işlerdendir. Bir ceza dosyasının detaylı incelenmesi ve doğru bilginin verilmesi her zaman için önem taşımaktadır. Doğru bilginin olmadığı yerde avukata olan güven azalacağı için avukatın olası tüm koşulları aktarabilmesi “umut tacirliği” yapmaması gerekmektedir. Bu avukatın birinci vazifesidir. Gerekirse söz konusu davayı almamalıdır.

Ceza Hukuku

POLAT Hukuk Bürosu avukatları, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmektedir.

Ceza Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Şikâyet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

Ceza avukatı nedir?

Ceza avukatı; ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Ceza avukatı, ceza davalarına bakan hukukçulara halk arasında tanımlanmış unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır.

Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı ve tecrübeli olmalıdırlar.

Ceza Avukatı ne yapar?

Ceza avukatının vekil olması durumunda müşteki, mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin haklarını savunur. Ceza avukatının müdafi olması durumunda şüpheli ya da sanığın savunmasını yapar ve hukuki anlamda yardımcı olur.

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen suçlarda veya koşullarda görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

Ağır Ceza Avukatı nedir, kime denir?

Türk hukukunda avukatların belirli davaları takip etmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ağır Ceza Avukatı olarak anılan avukatlar genellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde bulunan dosyaları takip etmeleri sebebiyle bu şekilde adlandırılmışlardır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası ile ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemeleri bakmakla görevlidir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek katalog suçlar mevcuttur. Bu kapsamdaki suçlara ilişkin dosyaların takibini yapan avukatlara ağır ceza avukatı denir.

Ceza Avukatının Görevleri

 • TCK’da belirtilen tüm ceza ve ağır ceza davalarına (yağma, adam yaralama, kasten adam öldürme, rüşvet suçları, hile ve hileli iflas suçları, nitelikli dolandırıcılık, ağırlaşmış yaralama suçları, irtikap ve zimmet suçları, darp, vb. 10 yıldan daha fazla hapis cezasına mahkum edilebilecek kişilerin davalarına) bakmak
 • Müvekkilinin Özgürlük, maddi ve manevi tüm kişilik haklarını korumak
 • Dava süresince, davaya konu olan delillerin titizlikle ve dikkatli olarak araştırarak savunmaya eklenmesi
 • Müvekkil ile etkili bir iletişim kurarak davanın seyrini değiştirebilecek hukuki stratejiler geliştirmek
 • Gerçek suçlu/suçluların bulunması ve gerçek cezai yaptırımların alınmasını sağlamak