İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir. Bu bağlamda bir öğrencinin not kağıdına karşı açacağı davadan büyük şirketlerin vergi borcuna karşı açacağı davalara kadar bu hukuk dalı altında ele alınmaktadır.

İdari davalarda süreler diğer hukuk davalarındaki sürelerden farklı işlemektedir. Bu sürelere riayet edilmediği durumlarda kişiler telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu tür dava açacakların vakit kaybetmemesi gerekmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması
 • Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
 • Kamu ihale işlemleri
 • İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü
 • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması
 • Kurumlar vergisi, Gelir vergisiKatma değer vergisi
 • Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Yanlış veya eksik gelir beyanları
 • İdare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu idare sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Vergi Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Vergi Hukuku avukatı, devlet ve birey arasındaki vergi ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşmasına fayda sağlar. Vergi avukatının yaptığı işlerden kısaca bahsetmek gerekirse;

 • Vergi hukuku iptal ve tam yargı davaları açmak
 • Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi yani kısaca tüm vergilerden doğan ihtilafların, hesap hatalarının, vergilendirme hatalarının düzeltilmesini sağlamak
 • Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçlarından kaynaklanan ceza davalarını takip etmek
 • Vergi nedeniyle gönderilen ödeme emrine ve ihtiyati hacze itiraz
 • Vergi cezası, vergi tarhına karşı iptal davası açmak

İdare Hukuku nedir?

Temeli Anayasaya dayanan, kamu idaresinin tanımını, yapısını ve işleyişini düzenleyen hukuk dalıdır. Özel ve tüzel kişiler, bu hukuk uzmanlığı kapsamında değerlendirilmezler.

İdare ve vergi Avukatlığı hizmet kapsamı

 • Tüm idari başvuru ve itirazların yapılması
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava süreçlerinin takibi
 • Dava süresince tüm uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
 • Vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri
 • İdari sözleşmelerden doğan tavaların takibi
 • Uyuşmazlık çözümleri ve dava takibi
 • Vergi suç ve cezaları