YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ

TV ARACILIĞI İLE SAĞLIK MERKEZİNİN REKLAMINI YAPMAK SURETİYLE HAKSIZ REKABETE YOL AÇAN SAĞLIK KURULUŞUNUN MESUL MÜDÜRÜ OLAN DAVACI – DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
4. İdari Dava Dairesi
Esas: 2014 / 3505
Karar: 2014 / 12475
Karar Tarihi: 12.11.2014

ÖZET: Uyuşmazlık konusu olayda, davaya konu disiplin cezası verilmesine gerekçe oluşturan fiil incelendiğinde, yukarıda belirtilen ifadeler kullanılmak suretiyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen hükme aykırı olarak tüketici konumundaki kitleye tanıtım yaptıkları, bu hususun aynı zamanda Disiplin Yönetmeliği hükmünü de ihlal edici niteliğinin bulunduğu gibi diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete sebebiyet verdiği açık olup, TV aracılığı ile sağlık merkezinin reklamını yapmak suretiyle haksız rekabete yol açan sağlık kuruluşunun mesul müdürü olan davacının idari işlemlerden bizzat sorumlu olduğu da gözönüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak verilen idare mahkemesi kararı isabetlidir.

(Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik m. 32)

İSTEMİN ÖZETİ: Özel Hospitadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Pendik Şubesinin mesul müdürü olan davacının, Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığınca mesul müdür olduğu sağlık merkezinin EURO-D kanalında, 13.01.2012 tarihinde reklamının yapıldığından bahisle para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 09.01.2013 tarih ve 003/2013 sayılı kararın iptali istemiyle yapılan davada; Uyuşmazlık konusu olayda, davaya konu disiplin cezası verilmesine gerekçe oluşturan fiil incelendiğinde, yukarıda belirtilen ifadeler kullanılmak suretiyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 32. maddesinde belirtilen hükme aykırı olarak tüketici konumundaki kitleye tanıtım yaptıkları, bu hususun aynı zamanda Disiplin Yönetmeliğinin 8/a bendi hükmünü de ihlal edici niteliğinin bulunduğu gibi diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete sebebiyet verdiği açık olup, TV aracılığı ile sağlık merkezinin reklamını yapmak suretiyle haksız rekabete yol açan sağlık kuruluşunun mesul müdürü olan davacının idari işlemlerden bizzat sorumlu olduğu da gözönüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 24/09/2013 gün ve E:2013/249, K:2013/1304 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, itiraz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulunca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 24/09/2013 gün ve E:2013/249, K:2013/1304 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, itiraz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, yargılama giderlerinin itiraz edenin üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra itiraz edene iadesine, kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme isteminde bulunma yolu açık olmak üzere, 12.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat