KARAR DÜZELTME İSTEMİ

KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNİN BU MADDEDE SAYILAN SEBEPLERDEN HİÇBİRİNE UYMADIĞI – YERİNDE BULUNMAYAN İSTEMİN REDDİ GEREĞİ

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
4. İdari Dava Dairesi
Esas: 2015 / 425
Karar: 2015 / 321
Karar Tarihi: 17.02.2015

ÖZET: Bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararların düzeltme yoluyla yeniden incelenebilmeleri, idari Yargılama Usulü Kanunu’nun maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup, kararın düzeltilmesi istemi bu maddede sayılan sebeplerden hiçbirine uymadığından, yerinde bulunmayan istemin reddine, karar verilmiştir.

(2577 S. K. m. 54)

İSTEMİN ÖZETİ: Ankara Bölge İdare Mahkemesi1.Kurulunun 17/12/2013 gün ve E:2013/29755; K:2013/25104 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Düzeltilmesi istenen kararda hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek talebin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge idare Mahkemesi 4. Kurulu’nca işin gereği görüşüldü:

Bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararların düzeltme yoluyla yeniden incelenebilmeleri, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54.maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup, kararın düzeltilmesi istemi bu maddede sayılan sebeplerden hiçbirine uymadığından, yerinde bulunmayan istemin reddine, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde karar düzeltme isteminde bulunana iadesine, 17.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...