TÜKETİCİNİN HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI

PARASAL DEĞERİN ALTINDAKİ UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ YAPILAN İNCELEME SONUCU VERİLEN KARARIN KESİN OLDUĞU – DOSYA ÜZERİNDE YAPILAN ÖN İNCELEME SONUNDA DAVALININ İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ GEREĞİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
24. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 193
Karar: 2017 / 193
Karar Tarihi: 14.03.2017

ÖZET: Mahkemece, her ne kadar davaya konu hakem heyeti kararının iptali talebi hakkında karar verilmemiş ise de, parasal değerin altındaki uyuşmazlıkla ilgili, Yasanın ilgili maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olduğundan, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda davalının istinaf dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

(6502 S. K. m. 68, 70, 87) (6100 S. K. m. 352) (6446 S. K. m. 17, Geç. m. 20)

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352.maddesi uyarınca dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, 6502 S. TKHK’un 70. maddesi gereğince, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın itirazen iptali isteğine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarihli ve 2016/9041 karar sayılı kararının iptaline karar verilerek davacıdan haksız ve hukuksuz olarak kesilen 611,95- TL’ nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi birlikte iadesine karar verilmesine, yargılama ve harç giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; Kocasinan T.S.H.H ‘ nin kararının hukuka uygun olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarihli ve 2016/9041 karar sayılı kararının incelenmesinde; davacının 18/05/2015 tarihli dilekçesi ile kesilen 611,95-TL kayıp kaçak bedelinin şikayet edilenden tahsilini talep ettiği, hakem heyetince tüketicinin talebinin reddine karar verildiği görülmüştür.

Kayseri 3. Tüketici Mahkemesinin, 19/01/2017 tarihli, 2016/509 Esas, 2017/92 K sayılı kararı ile ‘6719 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 17. maddesine eklenen 10. Fıkra hükmü ve 6719 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 20. Maddesi hükümlerine istinaden davanın konusuz kalması nedeniyle Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına, yapılan 71,60 – TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı taraf kendisini vekille temsil ettiğinden dava tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesap ve takdir olunan 611,95 – TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş, karara karşı davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı kanunun 87.maddesine göre yayımından itibaren 6 ay sonrasında yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 68/ (1).maddesine göre; ”Değeri ikibin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, üçbin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise ikibin Türk Lirası ile üçbin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı yasanın 70/5 maddesine göre; “Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.”

Mahkemece, her ne kadar davaya konu hakem heyeti kararının iptali talebi hakkında karar verilmemiş ise de, yukarıda belirtilen parasal değerin altındaki uyuşmazlıkla ilgili, Yasanın 70. maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olduğundan, HMK’nın 352/1 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda davalının istinaf dilekçesinin REDDİNE karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davalı vekilinin istinaf dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan istinaf karar ve ilam harcının istek halinde ilgiliye iadesine, HMK’nun 352/1. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda KESİN olarak 14.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat