MAHKEMECE YETKİSİZLİĞİNE VE KARAR KESİNLEŞTİĞİNDE VE TALEP HALİNDE DOSYANIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 2947
Karar: 2016 / 3618
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Mahkemece, 6100 sayılı HMK’nın 14/2 maddesi uyarınca, …… Madencilik Nakliyat Ticaret ve San. A.Ş’nin merkezinin ….. ili ….. ilçesi olması sebebiyle yetkili mahkemenin ……Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle yetkisizliğine ve karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın ….. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

(6100 S. K. m. 14)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 16/06/2015 tarih ve 2014/947-2015/386 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ….. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile davalı …. ve müteveffa ……’in, …… Nakliyat Ticaret ve San. A.Ş. hissedarlarından olduklarını, davalı şirket müdürünün, şirketin içini boşalttığını ve şirketi 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında şirket genel kurulunu toplantıya çağırmadığını, kâr dağıtılması için gereğini yapmadığını ileri sürerek, şirket müdürü davalının yönetim hakkının ve temsil yetkisinin kaldırılmasına ve azline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, 6100 sayılı HMK’nın 14/2 maddesi uyarınca, …… Madencilik Nakliyat Ticaret ve San. A.Ş’nin merkezinin ….. ili ….. ilçesi olması sebebiyle yetkili mahkemenin ……Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle yetkisizliğine ve karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın ….. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat