BAŞVURUYA KONU MARKANIN EMTEA LİSTESİYLE DAVACI MARKALARININ TESCİLLİ OLDUĞU EMTEA LİSTESİNİN ÖRTÜŞTÜĞÜ – BAŞVURUNUN KÖTÜ NİYETLE YAPILDIĞININ KANITLANAMADIĞI – DAVANIN KABULÜ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8801
Karar: 2016 / 3551
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, …ibaresi üzerinde davacının üstün hakkı olduğu, başvuruya konu markanın emtea listesiyle davacı markalarının tescilli olduğu emtea listesinin örtüştüğü, başvuruya konu markanın davacı adına tescilli ..ve … ibareli markalarla 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibasa mahal verecek biçimde benzer olduğu, davacı markasının sekteröl tanınmışlığı bulunmakla birlikte somut olayda tanınmışlık yönünden inceleme yapmaya gerek olmadığı, davacı başvurusunun kötü niyetle yapıldığının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle TPE YİDK tarafından verilen 2013-M-514 sayılı kararın iptaline, davalı şirket adına tescilli 2010/66242 sayılı ….ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

(556 S. KHK m. 8)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada ….Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/11/2014 tarih ve 2013/80-2014/243 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili ve davalı K.. A… vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin uzun yıllar gıda sektöründe faaliyet gösteren ve yurt içi ve yurt dışı piyasada bilinen bir firma olduğunu, adına tescilli … ibareli markalarının bulunduğunu, davalı şirketin diğer davalı … nezdinde … ibareli markanın adına tescili için başvuruda bulunduğunu, müvekkilince adına tescilli markalar mesnet gösterilerek başvuruya yapılan itirazın TPE YİDK tarafından nihai olarak reddedildiğini, ancak benzer nitelikli başvurular hakkında müvekkilince açılan davaların lehe sonuçlanarak kesinleştiğini, bu nedenle TPE YİDK tarafından verilen kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek TPE YİDK tarafından verilen 2013-M-514 sayılı kararın iptaline markanın tescili halinde hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … vekili, YİDK tarafından verilen kararın yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı K.. A… vekili, markalar arasında benzerlik bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, …ibaresi üzerinde davacının üstün hakkı olduğu, başvuruya konu markanın emtea listesiyle davacı markalarının tescilli olduğu emtea listesinin örtüştüğü, başvuruya konu markanın davacı adına tescilli ..ve … ibareli markalarla 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibasa mahal verecek biçimde benzer olduğu, davacı markasının sekteröl tanınmışlığı bulunmakla birlikte somut olayda tanınmışlık yönünden inceleme yapmaya gerek olmadığı, davacı başvurusunun kötü niyetle yapıldığının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle TPE YİDK tarafından verilen 2013-M-514 sayılı kararın iptaline, davalı şirket adına tescilli 2010/66242 sayılı ….ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.
Kararı, davalı … vekili ve davalı K.. A… vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı …vekili ve davalı K.. A… vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı …vekili ve davalı K.. A… vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat