TALEP SAYISINA GÖRE DEĞİL DAVANIN TÜMÜ ÜZERİNDEN PARAYLA DEĞERLENDİRİP DEĞERLENDİRİLMEMESİNE GÖRE TEK AVUKATLIK ÜCRETİ VERİLECEĞİ – HER TALEP İÇİN AYRI AVUKATLIK ÜCRETİ VERİLMEYECEĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

T.C YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 13901
Karar: 2016 / 5463
Karar Tarihi: 12.04.2016

ÖZET: Davadaki talep sayısına göre değil, davanın tümü üzerinden para ile değerlendirip değerlendirilmemesine göre tek avukatlık ücretine karar verilmesi gerekirken her talep için ayrı avukatlık ücretine karar verilmiş olması; bozma nedeniyse de bu hususu yeniden yargılanmayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(5510 S. K. m. 4)

Dava ve Karar: Dava, muris M.D.’in 506 sayılı Kanun kapsamındaki hizmetleri üzerinden ölüm aylığı bağlanması, 1479 sayılı Kanun/5510 sayılı Kanun 4/b maddesi kapsamında yersiz ödenen primlerin iadesi istemine ilişkindir.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı ….avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre; sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)31.12.2014 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13’üncü maddesinde, “ (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” düzenlemesi öngörülmüş olup, buna göre, davadaki talep sayısına göre değil, davanın tümü üzerinden para ile değerlendirip değerlendirilmemesine göre tek avukatlık ücretine karar verilmesi gerekirken her talep için ayrı avukatlık ücretine karar verilmiş olması; usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu aykırılığın giderilmesi, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm bozulmamalı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

Sonuç: Hükmün “4” numaralı bendindeki “Davacılar kendilerini avukat ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T 1.500,00 TL’ si Emeklilik tespitinden, 1.500,00 TL’ si prim ödemesinin iadesinden olmak üzere toplam 3.000,00 TL vekalet ücretinin davalı Kurumdan alınarak davacılara verilmesine,” ibaresi silinerek yerine “1500,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine” ibaresi yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 12.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...