Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Yargılamanın Yenilenmesi

APLİKASYON VE 2. MADDE UYGULAMASINA İLİŞKİN HARİTA VE TUTANAKLARIN YARGILAMA SONRASI TALEPTE BULUNAN TARAFINDAN ÖĞRENİLDİĞİ İDDİASININ ELDE OLMAYAN NEDENLERLE ELDE EDİLEMEYEN BELGE ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞI

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 2259
Karar: 2016 / 4365
Karar Tarihi: 12.04.2016

ÖZET: Mahkemece … köyüne ait aplikasyon ve 2. madde uygulamasına ilişkin harita ve belgelerin yargılamasının yenilenmesi istenen dosyaya gönderilmediği kabul edilerek hüküm kurulmuş ise de; köyde de ilân edilen halen devlet dairesinde bulunan ve istenilmesi halinde her an mahkemece veya ilgilisi tarafından ulaşılabilecek aplikasyon ve 2. madde uygulamasına ilişkin harita ve tutanakların yargılama sonrası talepte bulunan tarafından öğrenildiği iddiası 6100 sayılı HMK’nın 375/1-ç maddesi kapsamında “elde olmayan nedenlerle elde edilemeyen belge” şeklinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, mahkemece talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru olmamıştır.

(6831 S. K. m. 2) (6100 S. K. m. 375)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki yargılamanın yenilenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan 08.01.2015 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı … … vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 15.09.2015 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden … … vekili Av. … … ile diğer taraftan … … vekili Av. … … geldiler, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Daha sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü;
Davacı vekili 21.11.2013 havale günlü dilekçeler ile, … köyü 175 ada 2 parsel sayılı taşınmazın … Hukuk Mahkemesinin …/… E. – …/… K. sayılı kararı ile 5910 m² bölümünün, 323 ada 1 parsel sayılı taşınmazın … Hukuk Mahkemesinin …/… E. – …/… K. sayılı kararı ile 5064 m² bölümünün, 323 ada 2 parsel sayılı taşınmazın … Hukuk Mahkemesinin …/… E. – …/… K. sayılı kararı ile 5496 m² bölümünün kesinleşmiş orman kadastrosu içinde kaldığı gerekçesiyle iptaliyle … adına tesciline karar verildiği, vekil eden tarafından 26.08.2013 tarihli dilekçeyle idareye yapılan yazılı başvuru ile … ve … köylerinde 6831 sayılı Kanunun 1741 sayılı Kanunla değişik 2. madde uygulaması ile yapılan çalışmada mükerrerlik bulunduğu iddiası ile düzeltilmesi istenmiş, başvuru tarihinde elde edilen 022-d-08-a numaralı … çalışma paftasının idarede olduğu, ancak mahkemeye sunulmadığının belirlendiği, vekil eden tarafından yapılan başvurudan sonra, başvuranların ifadesini alan idare mühendisi, 18.09.2013 tarihli raporunda yapılan hatayı kabul ile müfettiş talep edilmesi gerektiği yönünde kanaat beyan ettiği, idare tarafından görevlendirilen orman mühendislerinin 30.11.2012 tarihli aplikasyon inceleme raporlarında mükerrerlik durumunu ve hataları açıkladıkları … köyünde 4999 sayılı Kanuna göre çalışma yapan 3 numaralı komisyonun 29.08.2005 tarihli raporunda, 1744 ve 3302 sayılı Kanunlara göre yapılan çalışmaların tamamen hatalı olduğunu saptadığı ve yeni belge bulunduğu iddiasıyla, yargılamanın yenilenmesi istemlerinin kabulü ile … Hukuk Mahkemesinin …/… E. – …/… K., …/… E. – …/… K., …/… E. – …/… K. sayılı hükümlerinin kaldırılmasına ve davacı … …nin davalarının reddine karar verilmesi istemiyle ayrı ayrı dava açmış, mahkemece davalar birleştirilerek yargılamaya devam olunmuştur.
Mahkemece yargılamanın yenilenmesi istemlerinin kabulüne, … Hukuk Mahkemesinin …/… E. – …/… K., …/… E. – …/… K., …/… E. – …/… K. sayılı ilâmlarının iptaline, 175 ada 9 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile 14.06.2014 tarihli fen bilirkişi ve 27.05.2014 tarihli orman mühendisi bilirkişilerin raporları ve krokide 323 ada 5 parselin (A)=706,45 m² olarak işaretli bölümünün, aynı raporda 323 ada 2 sayılı parselden ifraz edilerek oluşan 323 ada 8 parsel sayılı taşınmazın (C)=5367,58 m² bölümünün tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline, kalan kısımların … … üzerinde bırakılmasına karar verilmiş, hüküm davalı … … tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, yargılamanın yenilenmesi istemine ilişkindir.
… köyünde tesbit tarihinden önce 1946 yılında yapılıp 08.05.1946 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu ile daha sonra 1974 – 1975 yıllarında yapılıp, ekip çalışmaları 10.12.1975, itirazlı yerlerde komisyon çalışmaları da 08.06.1977 tarihinde ilân edilerek dava tarihinden önce kesinleşen aplikasyon, … …ının kadastrosu ve 1744 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulaması, 1986 yılında yapılıp, 25.09.1987 tarihinde ilân edilerek dava tarihinden önce kesinleşen aplikasyon, her hangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların kadastrosu ve 3302 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulaması mevcuttur.
İncelenen dosya kapsamına, toplanan delillere göre mahkemenin değerlendirmesi yerinde değildir.
… köyünde 1974 yılında başlanan aplikasyon ve 2. madde uygulamasının ekip çalışmaları 10.12.1975, itirazlı yerlerde komisyon çalışmaları da 08.03.1977 tarihinde; … köyünde ise 1974 yılında başlanan aplikasyon ve 2. madde uygulamasının ekip çalışmaları 05/12/1974, itirazlı yerlerde komisyon çalışmaları da 15/06/1976 tarihinde ilgili köylerde ilân edilerek kesinleşmiştir. Mahkemece … köyüne ait aplikasyon ve 2. madde uygulamasına ilişkin harita ve belgelerin yargılamasının yenilenmesi istenen dosyaya gönderilmediği kabul edilerek hüküm kurulmuş ise de; köyde de ilân edilen halen devlet dairesinde bulunan ve istenilmesi halinde her an mahkemece veya ilgilisi tarafından ulaşılabilecek aplikasyon ve 2. madde uygulamasına ilişkin harita ve tutanakların yargılama sonrası talepte bulunan tarafından öğrenildiği iddiası 6100 sayılı HMK’nın 375/1-ç maddesi kapsamında “elde olmayan nedenlerle elde edilemeyen belge” şeklinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, mahkemece talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru olmamıştır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, … …nin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması nedeniyle 1.100,00.-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı … …ne verilmesine, taraflarca 6100 sayılı HMK’nın 297/1-ç ve aynı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK’nın 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilâmının tebliğinden itibaren ilâma karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 12.04.2016 günü oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat