MAHKEMECE DAVACININ %40 ORANINDA KAR PAYI ALACAĞI KANAATİ İLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ – DAVACININ PRİM ALACAĞI NET KARIN % 25 ORANINDA HESAPLANIP HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 3031
Karar: 2016 / 9179
Karar Tarihi: 12.04.2016

ÖZET: Mahkemece davacının %40 oranında kar payı alacağı kanaati ile davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Davalı cevap dilekçesinde davacının alacağı primin net karın % 25 oranında olduğunu kabul etmiştir. Davacı %40 oranında kar payı alacağı olduğunu kanıtlayamamıştır. Bu durum karşısında davacının prim alacağı net karın % 25 oranında hesaplanıp hüküm altına alınması gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

(5510 S. K. m. 81)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki, prim alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12/04/2016 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukatlar … ve … geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davalı işyerinde Ocak 2010 tarihinden, 02.11.2012 tarihine kadar …” sıfatıyla çalıştığını, çıkışının emekliliğe hak kazandığı 30.06.2012 tarihi olarak … ya bildirdiğini, gerçekte ise müvekkilin işten ayrılma tarihi 02.11.2012 olduğu, davalı firmada işe başlarken davalı firma ortağı ve yönetim kurulu başkanı … İle yapmış olduğu anlaşma gereği genel müdür sıfatıyla hak kazanılacak kar payı priminden mahsup edilmek üzere sabit maaş ve proje bazında net kardan %25 kar primi ödenmesi kayıt ve şartıyla anlaştığı, ancak alınan yurtdışı proje işinin Irak olması, bu iş devam ederken güvenlik ve can güvenliği riskinin artmasıyla I. Hak ediş sonrasında müvekkilin prim oranı %40 lara yükseltildiği, prim oranının 2. Hakediş itibariyle %40’a çıkarıldığını, Etap etap yapılacak olan işe ilişkin olarak davalı firma ile dava dışı Kulak İnşaat arasındaki ilk hakkedişin 15.02.2012 tarihinde yapıldığı, davalı firmanın ilk hakkedişten net 2.213.031,60,-USD kar elde ettiği, davalı firmanın, söz konusu bu kardan müvekkiline %25 prim oranı üzerinden 553.257,90.-USD (Davalı firma muhasebe müdürü tarafından gönderilen gelir tablosunda 554.302,63.- USD olarak belirtilmiştir) peyderpey ödeme yapıldığını, Mart-Haziran/2012 dönemine ilişkin olarak dava dışı … İle … yapıldığı ve 30.06.2012 tarihli bu hak edişten net 921.910,82 -USD kar elde ettiği, bu kardan müvekkilinin %40 olarak 368.764,33.-USD prime hak kazandığı, davacının Irak’ta yürütülen işler ile ilgili hak etliği; %25 prim oranı üzerinden, Şubat 2012 dönemine İlişkin I. hakediş kar primi 553.257.90.-USD Ödenmiş, bu hakedişten prim alacağı kalmadığı, %40 prim oranı üzerinden olan 30.06.2012 tarihli … 368.764,33.-USD kar prim alacağının İse sadece 45.99S,69.-USD ‘si ödendiğini, bakiye 322.768,64.-USD prim alacağının ise ödenmediğini, ileri sürerek ödenmeyen prim alacağını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının davacının çalışmaları karşılığı, aldıkları işin sonlanması, kesin kabulün yapılması ve işi veren firma tarafından hak edişin ödenmesi sonucu, tüm giderler düşüldükten sonra belirlenen net katın %25’i Kar Payı olarak ödendiği, kendisinin belirttiği bu işlerin sonuçlanmasının şirketlerince de kabul görmekte olup esasen o işlere ait paraların kendisine yüzde yirmi beş kar payı olarak ödendiğini, bu sebeplerle davacının şirketlerde bir hizmet sözleşmesi ile çalışmadığını, davalı şirketin aldığı inşaatlar ve ihalelerin ticari iş niteliğinde olup, davalının dahi bu işlerde … olarak zaman zaman çalışması ve karşılığında kesin mahiyette işin bitiminin onaylanması ve şirket paranın ödenmesi halinde % 25 nispetinde kar payı alması nedeni ile ortada davacı yönünden de ticari bir iş söz konusu bulunmadığını, davacı yanın şirketlerinde iddiasının aksine hiçbir zaman … sıfatı ile çalışmadığını, şirketlerinin böyle bir kararının da olmadığını, muaccel olmayan bir alacak talep edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı, %40 kar payına hükmedilmesinin hatalı olduğu gerekçesi ile temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının prim alacağının hesabı noktasında toplanmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta mahkemece davacının %40 oranında kar payı alacağı kanaati ile davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Davalı cevap dilekçesinde davacının alacağı primin net karın % 25 oranında olduğunu kabul etmiştir. Davacı %40 oranında kar payı alacağı olduğunu kanıtlayamamıştır. Bu durum karşısında davacının prim alacağı net karın % 25 oranında hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.350.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...