Yazılı Belgeye Karşı Nasıl Savunma Yaparım?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Yazılı Belgeye Karşı Nasıl Savunma Yaparım?

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
Esas: 2012/3824
Karar: 2012/7273

ADİ YAZILI SENEDİN GERÇEK BİR BORCU YANSITMADIĞI İDDİASI
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU VE TANIK DİNLETME YASAĞI

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, kayınvalidesi olan davalıya 200,000,00TL borç para verdiğini, bunun karşılığında davalının imzalı adi yazılı belge verdiğini, ancak parasını ödemediğini, yapılan icra takibine itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, tanık dinlenilmiş, adi senedin gerçek bir borcu yansıtmadığı kanaatine ulaşılarak, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, delil olarak, imzasının davalıya ait olduğu belirlenmiş olan adi yazılı senet sunduğuna göre, ve bu belgenin hata, hile vs. ile alındığı kanıtlanamadığına göre, davalı için bağlayıcıdır. Senede karşı ileri sürülen iddiaların senetle ispat zorunluluğu vardır. Senede bağlanmış olan her çeşit alacak için ileri sürülen karşı savunma tanık ile ispat olunamaz.Senede bağlanmış bir sözleşmenin tarafları, o sözleşmenin geçersiz olduğuna ilişkin savunmalarını da ancak senetle ispat edebilir. Açıklanan nedenle, davalı tanıklarının beyanına dayanılarak davacının davasının reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 20.3.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat