Temyiz Dilekçesi Verip Harç Yatırmazsam Ne Olur?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi Verip Harç Yatırmazsam Ne Olur?

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2000/9257
KARAR: 2001/101

ÖZET : Temyiz defterine kaydı yapılmayan ve harcı yatırılmayan müddeti muhafaza dilekçesi temyiz süresini kesmez.

Davacı ( 3. kişi) Atilla vekili avukat Emine ile davalı ( alacaklı) T…… Tic. Koli. Şti. vekili avukat Oğuz aralarındaki istihkak davası hakkında ( Antalya İkinci İcra Tetkik Mercii Hakimliği)nden verilen 3.10.2000 gün ve 362/1206 sayılı hükmün davacı ( 3. kişi) vekili tarafından süresi dışında temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Temyiz edilen mercii kararı davacı 3. kişi vekilinin yüzüne karşı 3.10.2000 tarihinde tefhim edilmiştir. Davacı 3. kişi vekilince aynı tarihli dilekçeyle “temyiz süresinin muhafazası” istenilmiş ise de dilekçenin İİK. nun 363. maddesinde öngörülen 10 günlük temyiz süresi içinde temyiz esas defterine kaydı yapılmadığı gibi temyiz harcı da yatırılmamıştır. Temyiz defterine kaydedilmeyen ve harcı yatırılmayan müddeti muhafaza dilekçesi temyiz süresini kesmeyeceğinden yasal temyiz süresi geçirildikten sonra 14.11.2000 tarihinde temyiz dilekçesi verilerek temyiz harcı yatırılması temyiz süresinin geçirilmesiyle doğan hukuki durumunu ortadan kaldırmaz. Hal böyle olunca İİK.nun 365/son maddesi gereği davacının temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle davacı 3. kişi vekilinin temyiz dilekçesinin süre yönündün ( REDDİNE), 23.1.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat