Kefil Olduğum Kredi Borcuna Nasıl İtiraz Edebilirim?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Kefil Olduğum Kredi Borcuna Nasıl İtiraz Edebilirim?

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/9552
KARAR NO : 2016/1059Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkili banka ile dava dışı O…Mak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. arasında akdedilen genel kredi sözleşmesini davalının müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, ayrıca davalının, dava dışı anılan şirketin müvekkili bankadan kullandığı ve kullanacağı kredilerden doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 75.000-TL bedelle ipotek teminatı verdiğini, söz konusu kredi borcunun ödenmemesi üzerine asıl borçlu ve kefiller aleyhine yapılan ilamsız icra takibinin davalının haksız itirazı ile durduğunu belirterek, davalının itirazının iptali ile takibin devamına ve davalı aleyhine %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Yunus Güvengil cevap dilekçesi vermemiş, 03.09.2013 tarihli duruşmaya katılarak; ”borcunu ödeyeceğini, ancak ne kadar borcu kaldığını bilmediğini, bir taahhüt veremeyeceğini” beyan etmiştir.
Davalı vekili 22.04.2014 tarihli duruşmaya katılarak; bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davaya konu edilen genel kredi sözleşmesinin 2. maddesinde yer alan ”taraflar, kredi limiti faiz, komisyon, masraf ve mali yükümlülükler” başlıklı kısmın ve tarihin kurşun kalemle doldurulduğu, mahkemenin 2012/336 E. sayılı dosyasında diğer sözleşme kefili Y…’e karşı açılan itirazın iptali davasında, davalı vekili tarafından ibraz edilen cevap layihası ekindeki sözleşme suretinden kefalet sözleşmesinde kefalet limiti kısmının boş olduğunun anlaşıldığı, kefalet sözleşmesinin geçerliliğinin belli bir miktarın gösterilmesine bağlı olduğu, kurşun kalemle doldurulan kredi limitinin sonradan doldurulduğuna karine teşkil ettiği ve bu nedenle geçerli bir kefalet sözleşmesi olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Davacı banka, dava dışı O…. İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti. lehine kullandırılan genel kredi sözleşmesindeki kefalet sebebiyle davalı hakkında başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali isteminde bulunmuştur.
Takibe dayanak yapılan genel kredi sözleşmesinin tarihinin 07.01.2008, sözleşme limitinin de 500.000-TL olduğu, kredi sözleşmesinin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu sözleşmede davalı taraf müteselsil kefil konumundadır. Sözleşmede kefalet miktarının ve tarihinin sonradan doldurulduğunu davalı taraf kanıtlamak zorundadır. Sözleşmedeki limit hanesi ve tarihin farklı kalemle yazılmış olması, sonradan doldurulduğu anlamına gelmez. Mahkemece, geçerli bir kefaletin varlığı kabul edilerek, kefilin kefalet limiti ve kendi temerrüdünün sonuçlarından sorumlu olacağı ilkesine göre, takip tarihi itibarıyla asıl borçlunun borç miktarı belirlenip, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipteki ödeme miktarı da düşülmek suretiyle, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, hukuki dayanağı bulunmayan bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 28/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat