Yargılamanın Yenilenmesi Davası

Ağaçları Kesilmesinin Engellenmesi İhtiyati Tedbir Dilekçe Örneği

Yargılamanın Yenilenmesi Davası

T.C YARGITAY

14.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9068

Karar: 2000 / 369

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET : Somut olayda yargılamanın iadesi talebinde bulunan kişi, davacının kendi adresini bilmesine rağmen yanlış adres göstererek davaya katılmasını engellediğini ve aleyhinde karar verildiğini ileri sürerek yargılamanın iadesini talep etmiştir. Yargılamanın yenilenmesi, olağanüstü yasa yoludur. Yerel mahkeme kesin hüküm nedeniyle, yargılamanın iadesi talebini reddetmiştir. Somut olayda, daha önce açılmış ve kesinleşmiş bir yargılamanın iadesi davası mevcut değildir. Bu durumda kesin hükümden bahsedilemez.(1086 S. K. m. 237, 445)

Dava: Taraflar arasındaki yargılamanın yenilenmesi davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hükmün; Dairemizin 5.10.1999 gün ve 1999/4797- 6394 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, Niğde Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nin 1994/268-726 sayılı dosyasında aleyhine tapu iptali ve tescil davası açıldığını, ancak davacı annesinin kendisinin İstanbul’da çalıştığını bildiği halde yanlış adres göstererek davaya katılmasını engellediğini ve aleyhine karar verildiğini ileri sürerek, yargılamanın yenilenmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, kesin hükmün varlığı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizce onama kararı verilmiş, davacı bu kez de karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yanlış Adres Gösterilmesi Nedeniyle Yargılamanın İadesi Talebi

Dava, yargılamanın yenilenmesi istemine ilişkindir. Yargılamanın yenilenmesi, bazı yargılama hataları ya da eksiklikleri nedeniyle, maddi anlamda kesin hüküm oluşmasını engellemeye ve daha önce kesin hükme bağlanmış bir davanın yeniden görülmesini sağlamaya yönelik olağanüstü bir yasa yoludur. Davacı da aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında davacı tarafından bilerek yanlış adres gösterilip yargılamaya katılmasının engellendiğini ileri sürerek, kesinleşen bu dava için yargılamanın yenilenmesini istemiştir. Mahkemece, yenilenmesi istenen davanın eldeki dava yönünden kesin hüküm oluşturduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir. H.U.M.K.’nun 237. maddesi uyarınca kesin hükümden sözedebilmek için her iki davanın konusunun, taraflarının ve hukuki sebeplerinin yani dayanılan maddi vakaların aynı olması gerekir. Davacı tarafından daha önce açılmış ve kesin hükme bağlanmış, yargılamanın yenilenmesi davası mevcut değildir. Bu durumda kesin hükmün varlığı kabul edilemez.

Mahkemece, davacının istemi, yargılamanın yenilenmesini düzenlediği HMUK’nun 445 ve devamı maddeleri uyarınca süre ve koşulları yönünden incelenerek, koşullar gerçekleşmişse işin esasına girilerek davacı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yeniden görülmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru görülmediğinden, karar düzeltme isteminin kabulü ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Sonuç: Yukarıda yazılı nedenlerle karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 5.10.1999 tarihli ve 1999/4797-6394 sayılı onama kararının kaldırılmasına yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde yatırana geri verilmesine, 31.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat