Adam Öldürme Suçu

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Adam Öldürme Suçu

T.C YARGITAY

1.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 3900

Karar: 2000 / 134

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET :  Etki tepki biçiminde gelişen olayda maktül Tuncay’ın silahla ateş etmesinin dengeyi sanık lehine bozduğu ve bu tepkinin sanık Kemal Aras için hafif tahrik olarak kabul edilmesi ve uygulama yapılması gerektiği halde yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması, TCK. nun 33. ncü maddesiyle uygulama yapılırken maddede belirtilen tabirlere yer verilmemesi, bozmayı gerektirir.(765 S. K. m. 51, 33)

Kavgada Adam Öldürme

Dava: Tuncay Dağdevireni kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Kemal Aras, işbu ölümle biten kavgaya katılmaktan sanıklar Kenan Öztaş ve Tamer Havzalı, işbu kavgada korkutmak maksadıyla silah boşaltmaktan sanık Sefer Dağdevirenin yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine diğer sanık Mustafa Taştan’ın beraatine ilişkin (ANKARA) Dokuzuncu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.6.1999 gün ve 22/156 sayılı hükmün kendisine ait mahkumiyet kısmının sanık Kemal Aras ile müdahil Esma İşlek taraflarından Yargıtayca incelenmesi istenilmiş sanık duruşmada talep etmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; sanık hakkında duruşmalı müdahilin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Hafif Tahrik

Karar:

1- Müdahil vekili temyiz dilekçesinde temyiz kapsamı içeriğine göre sadece sanıklar Kemal ve Mustafa hakkındaki hükümleri temyiz ettiğinden sanıklar Sefer Dağdeviren, Kenan Öztaş ve Tamer Havzalı hakkındaki hükümler inceleme dışı bırakılmıştır.

2- Sanıklar Kemal Aras ve Mustafa Taştan hakkında kurulan hükümlere yönelik temyizlere hasren yapılan incelemede;

Karar Dili

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Kemal’in suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdiri tahfife ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle kısmen reddedilmiş, sanık Mustafa hakkında ölümle biten kavgaya katılmak ve cürüm delillerini gizlemek suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğüne yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçesi gösterilerek kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde sanık Kemal yönünden yapılan bozma dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık Kemal müdafiinin duruşmalı incelemede TCK. nun 49, 50 veya 51/2. nci maddelerinin uygulanmasının gerektiğine, Cumhuriyet Savcısının sanık Kemal hakkında TCK.nun 49. ncu maddesinin uygulanmasının gerektiğine, müdahil vekilinin sanık Kemal yönünden bir sebebe dayanmayan, sanık Mustafa yönünden ise suçlarının sübut bulduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanık Mustafa hakkındaki hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

Hukuk Dili

3- Sanık Kemal Aras hakkında öldürme suçundan kurulan hükme yönelik sair temyiz itirazlarına gelince;

a) Maktülün kardeşi Sefer’in başlattığı kavgaya Kenan yanında sanık Kemal’in silahlı olmasına rağmen yumrukla dahil olduğu bu kavgayı haber alan maktülün ise kardeşi ile kavga eden sanıklara hamili silahla ateş etmeye başladığı bunun üzerine sanık Kemal’in silahını ateşleyerek maktülü öldürdüğü dosya kapsamından anlaşılmasına göre, etki tepki biçiminde gelişen olayda maktül Tuncay’ın silahla ateş etmesinin dengeyi sanık lehine bozduğu ve bu tepkinin sanık Kemal Aras için hafif tahrik olarak kabul edilmesi ve uygulama yapılması gerektiği halde yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

b) TCK. nun 33. ncü maddesiyle uygulama yapılırken maddede belirtilen tabirlere yer verilmemesi,

c) Sanık Kenan’ın sarfına sebebiyet verdiği mahkeme masraflarından sorumlu tutulması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı sanık Kemal müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyizinde ileri sürdüğü itirazlar bu itibarla yerinde görülmekle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat