Sigortalının Süre Uzatım Talebi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Sigortalının Süre Uzatım Talebi

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 7167

Karar: 2000 / 571

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Sigorta sözleşmesinin süre sonunda feshedilmeyip sadece süre uzatımı yoluyla devam ettirilmiş bulunmasına ve davalı sigortacı tarafından davacı dosyasına ibraz edilen ve belge yeni bir sigorta sözleşmesi yapılmasına yönelik olmayıp eski sigorta sözleşmesinin davanın niteliğinde bir içerik taşımasına ve bu belgede yeni sigorta sözleşmesinde aranması gereken ihbar yükümlülüğüne ilişkin bir beyanın sigortalıdan istenmemiş bulunmasına göre ve oluşan rizikonun da hayat sigortası kapsamında bir riziko niteliğinde bulunmasına, bunların dışında sigorta sözleşmesine ekli genel şartlarında davalı sigortanın savunmasını teyit eden bir hüküm yer almamasına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. (2004 S. K. m. 67)

İtirazın İptali Davası

Dava: Taraflar arasındaki davanın Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 06.07.1999 tarih ve 1998/637-1999/296 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 01.02.2000 günde davacı avukatı Kamil Özbasan ile davalı avukatı Cengiz Aytekin gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ömer Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, birleşen davalar ile davalı şirkete hayat sigortası yaptırılan müvekkilinin eşi Cavidan’ın poliçe süresi dolmadan davalının teklifi üzerine 08.06.1998 tarihinde primini yükseltip, sigortalılık süresini uzatarak, davacıya menfaatler gösterdiğini, sigortalı Cavidan’ın 28.08.1998 tarihinde öldüğünü, ölüm tazminatı ve süre sonu kapitalinin tahsili için davalı aleyhine girişilen icra takiplerine itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini % 40 inkar tazminatının tahsilini talep etmiştir.

Sigorta Sözleşmesinin Süre Sonunda Süre Uzatımı Yoluyla Devam Ettirilmiş Bulunması

Davalı vekili, sigortalının süre uzatım talebinde sigortalılık süresi içinde oluşan kan kanseri hastalığını bildiğini halde, müvekkiline bildirmediğinden poliçenin iptal edildiğini, davacının sadece veraset ilamındaki payı oranında sigorta bedelinin süre sonu değerini isteyebileceğini, yenileme sırasında doktor raporu alınmamasının bilinen hastalığını gizleyebileceği anlamı çıkarılamayacağını savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, sigortalı Cavidan’ın hayat sigortası poliçesinin süresi dolmadan yaptığı yenileme ile sigortalılık süresini hastalığını gizleyerek 3 yıl uzattığı, uzatılan sürede ölümün gerçekleştiği, bu halde sübjektif riziko ağırlaşmasının sözkonusu olabilmesi için riziko ağırlaşmasının bizzat sigortalının kendi fiil ve hareketi sonucu oluşması gerektiği, sigortalının doktor raporu alınmasını gerektirmeyen biçimde tercih hakkını kullandığından davalının fesih hakkını kullanmasını gerektiren bir ihlal söz konusu olmadığı, menfaattar değişikliğinin geçerli olduğu, bu suretle ölüm tazminatı ve emeklilik kapitalinin tamamının davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle Beyoğlu 3.İcra Müdürlüğü’nün 1998/14640 sayılı dosyasına yapılan itirazın kısmen iptaline takibin 4.500.000.000.- lira üzerinden % 80 reeskont faiziyle devamına, inkar tazminatı isteminin reddine, Beyoğlu 2.İcra Müdürlüğü’nün 1998/12780 sayılı dosyada takibin 235.792.556.- lira asıl alacak, 13.623.569.- lira işlemiş faiz üzerinden, asıl alacağın % 80 faizi ile devamına, bu alacak likit olduğundan % 40 inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Oluşan Rizikonun Hayat Sigortası Kapsamında Bir Riziko Niteliğinde Bulunması

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve sigorta sözleşmesinin süre sonunda feshedilmeyip sadece süre uzatımı yoluyla devam ettirilmiş bulunmasına ve davalı sigortacı tarafından davacı dosyasına ibraz edilen ve 25.05.1998 tarihini taşıyan belge yeni bir sigorta sözleşmesi yapılmasına yönelik olmayıp eski sigorta sözleşmesinin davanın niteliğinde bir içerik taşımasına ve bu belgede yeni sigorta sözleşmesinde aranması gereken ihbar yükümlülüğüne ilişkin bir beyanın sigortalıdan istenmemiş bulunmasına göre ve nihayet oluşan rizikonun da hayat sigortası kapsamında bir riziko niteliğinde bulunmasına, bunların dışında sigorta sözleşmesine ekli genel şartlarında davalı sigortanın savunmasını teyit eden bir hüküm yer almamasına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Hükmün Onanması

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, 65.000.000.- lira duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 40.240.000.- lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01.02.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat