VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

TEŞKİLATIN GÖREVLERİNİN LAYIKIYLA İFASININ TEMİNİ AMACIYLA KAMU YARARI VE VERİMLİLİK ÇERÇEVESİNDE ATANDIĞI – İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1. İdari Dava Dairesi
Esas: 2013 / 34435
Karar: 2014 / 9740
Karar Tarihi: 11.06.2014

ÖZET: Davacının; teşkilatın görevlerinin layıkıyla ifasının temini amacıyla kamu yararı ve verimlilik çerçevesinde atandığı belirtilmiş ise de; söz konusu atamalar yapılırken objektifliği sağlamaya yönelik olarak esas alınan kriterlerin ortaya konulmadığı, emsal davalarda da bu yönde yapılan ara kararlarına idarenin takdirini kullanırken tercihi oluşturmasında esas alman ilkelerin açıklanamadığı görülmüştür. Bu durumda, kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilebilmesi suretiyle kamu yararı hedeflenmesi gerekirken bu gerekçelerden yoksun tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, A. İdare Mahkemesi’nce davanın reddine ilişkin olarak verilen kararın bozulmasına; Yasanın maddesi uyarınca esastan incelenen davada, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

(657 S. K. m. 76, 68)

İSTEMİN ÖZETİ: Ankara Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmakta olan davacının, aynı unvanla Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne naklen atanmasına ilişkin İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü’nün 25/06/2011 gün ve 6805 sayılı yazısı ile bildirilen 24/06/2011 tarihli olur ile tesis edilen Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davalı idarenin personel istihdam politikası doğrultusunda hizmetin işleyişi sırasında karşılaşılan sorunlar değerlendirilmek suretiyle görevlerini daha iyi yerine getirmek ve kamu hizmetini daha etkin ve verimli sunmak amacıyla objektif nitelikte kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine, İlişkin olarak Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce verilen 25/02/2013 gün ve E:2011/2037, K:2013/376 sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, itiraz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; Ankara Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmakta olan davacının, aynı unvanla Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne naklen atanmasına ilişkin İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü’nün 25/06/2011 gün ve 6805 sayılı yazısı ile bildirilen 24/06/2011 tarihli Olur ile tesis edilen Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76.maddesinde; kurumların görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri, hükme bağlanmıştır.

Anılan Yasa hükmü ile idareye naklen atama konusunda takdir yetkisi tanınmış, ancak bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu kuşkusuzdur.

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği’nin “Görevlendirme” başlıklı 24.maddesinde;

Vergi Dairesi Başkanlığında çalışan personelin görevlendirilmesinde; a) Gelir İdaresi Başkanlığınca görev yapacağı müdürlük belirlenmiş, merkez atamalı personel hariç olmak üzere, grup müdürleri ile diğer müdürler ve vergi dairesi müdürleri ile vergi dairesi müdür yardımcılarının ve diğer personelin görevlendirilecekleri birimleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye vergi dairesi başkanının, b) Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları ile şefler ve diğer personelin görev yapacağı müdürlüğü belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili grup müdürlerinin, c) Müdürlüklerde görev yapan vergi dairesi müdür yardımcılarının, vergi istihbarat uzmanı, gelir uzmanı, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları ile şefler ve diğer memurların çalışacakları birimleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili müdürlerin, d) Şubelerde çalışan personelin görevlendirileceği konuları belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili şube yöneticisinin yetkili olduğu kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Gelir İdaresi Başkanlığının 5345 sayılı Yasa ile yeniden yapılandırılma sürecinde oluşturulan Denetim Grup Müdürlüğünün görevlerini yerine getirmek üzere Denetim Koordinasyon Müdürlüğü ve İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğünün oluşturulduğu ve görevlerinin belirlendiği, davacının Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’nde görev yaptığı, Denetim Grup Müdürlüğü’nden alınan 23.06.2011 tarihve1548 sayılı yazıda; Denetim Koordinasyon Müdürlüğünün söz konusu görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için aktarma merkezleri ve kargo, sosyete pazarları, otopark işletmecileri gibi daha çok yaygın ve yoğun denetim kapsamında Değerlendirme Müdürlüğü tarafından yapılmasının görev tanımı ile etkinlik ve verimliliği yönünden uygun olacağının düşünüldüğü belirtilerek, bahsedilen sektör denetimlerini halen yapmakta olan personelin başka birimlerde değerlendirilmesinin istenildiği, anılan Grup Müdürlüğü bünyesinde yer alan Denetim Koordinasyon Müdürlüğünde görev yapan aralarında davacının da bulunduğu 85 personelin görev yerlerinin, Başkanlık Makamından alınan 24.06.2011 ve 18.07.2011 tarihli onaylar ile yine anılan Grup Müdürlüğü bünyesinde yer alan İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğünde görev yapan 13 personelin görev yerlerinin ise Başkanlık Makamının 20.07.2011 tarihli onayı ile yeniden belirlendiği, daha sonra Başkanlık Denetim Grup Müdürlüğü bünyesinde faaliyetine devam eden Denetim Koordinasyon Müdürlüğü İle İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğünün, 10/07/2011 tarihli ve 27990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesi ile iş verimliliği ve bütünlüğünün sağlanması açısından; Denetim ve İhbarlar Müdürlüğü adı altında birleştirilerek faaliyetine devam etmesinin Başkanlık Makamının 21/10/2011 tarihli onayı ile uygun görüldüğü, bu gelişmeler çerçevesinde davacının da isteği dışında 24.06.2011 günlü olur ile Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğüne atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının; teşkilatın görevlerinin layıkıyla ifasının temini amacıyla kamu yararı ve verimlilik çerçevesinde atandığı belirtilmiş ise de; söz konusu atamalar yapılırken objektifliği sağlamaya yönelik olarak esas alınan kriterlerin ortaya konulmadığı, emsal davalarda da bu yönde yapılan ara kararlarına idarenin takdirini kullanırken tercihi oluşturmasında esas alman ilkelerin açıklanamadığı görülmüştür.

Bu durumda, kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilebilmesi suretiyle kamu yararı hedeflenmesi gerekirken bu gerekçelerden yoksun tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nce davanın reddine ilişkin olarak verilen 25.02.2013 gün ve E:2011/2037, K:2013/376 sayılı kararın BOZULMASINA; 2577 sayılı Yasanın 45/4 maddesi uyarınca esastan incelenen davada, dava konusu işlemin İPTALİNE; aşağıda dökümü yapılan, mahkeme ve itiraz safhasına ait toplam 303,50,-TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca takdir edilen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; fazla yatırılan 79,05,-TL harcın ve artan tebligat avansının istemi halinde davacıya iadesine; 11.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...