TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ

İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARAR UYUŞMAZLIK MİKTARI NAZARA ALINDIĞINDA KESİN OLUŞU – DAVACI VEKİLİNİN İSTİNAF BAŞVURU TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 31
Karar: 2016 / 20
Karar Tarihi: 26.10.2016

ÖZET: A. İcra Hukuk mahkemesinin kararına karşı davacı vekili istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunmuş ise de, davaya konu icra takibine dayanak asıl alacak, … TL ilam yargılama gideri ve … TL ilam vekalet ücreti toplamı olan … TL olup istinaf başvuru sınırı karar tarihi itibarı ile … TL olup ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar uyuşmazlık miktarı (… TL) nazara alındığında kesin olup, davacı vekilinin istinaf başvuru talebinin reddi gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 341, 342, 343, 345)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının süresi içinde istinaf yolu ile incelenmesi davacı – borçlu – vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden gönderilmiş olmakla;

Davacı – borçlu – tarafın dava dilekçesiyle; 6552 sayılı Yasa uyarınca davalı alacaklının müvekkili kuruma yazılı şekilde başvuru yapmadan takip yapmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu bu nedenle müvekkili aleyhinde başlatılan takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği,

Davalı vekilinin cevap dilekçesi ile kuruma yazılı başvuruda bulunduklarını, dilekçenin 24.05.2016 tarihinde kuruma teslim edildiği, 30 günlük sürede alacağın banka hesabına ödenmemesi üzerine icra takibi başlattıklarını, bu nedenle şikayetin reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

İlk derece mahkemesi tarafından, davalı alacaklı tarafın takibe konu ilam eklenmek ve banka hesap numarası bildirilmek suretiyle 20.05.2016 tarihinde davacı kuruma yazılı olarak başvuru yapıldığı ve yazılı başvurunun 24.05.2016 tarihinde davacı kuruma tebliğ edildiği halde 30 günlük süre içerisinde bildirilen banka hesap numarasına ödeme yapılmaması üzerine 27.06.2016 tarihinde icra takibi başlatıldığı, açılan takibin anılan yasaya uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Adana 3. İcra Hukuk mahkemesinin 2016/730 E. 2016/756 K. sayılı kararına karşı davacı vekili istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunmuş ise de, davaya konu icra takibine dayanak asıl alacak, 113,45 TL ilam yargılama gideri ve 1.000,00 TL ilam vekalet ücreti toplamı olan 1.113,45 TL olup istinaf başvuru sınırı karar tarihi itibarı ile 2.190,00 TL olup ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar uyuşmazlık miktarı (1.113,45 TL) nazara alındığında kesin olup, davacı vekilinin istinaf başvuru talebinin reddine ilişkin aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: 1- Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/730 E. 2016/756 K. sayılı kararına konu uyuşmazlık miktar itibarıyla (1.113,45TL) kesin olup istinaf kanun yoluna başvurulamayacağından istinaf başvuru talebinin REDDİNE,

2- Peşin alınan istinaf harcının mahsup ve yeterliliğine.

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda uyuşmazlık konusu miktar (1.113,45 TL) dikkate alınarak KESİN OLMAK ÜZERE oybirliğiyle karar verildi. 26.10.2016

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat