ANNE VE BABANIN DENEYİMSİZLİĞİ HASTALIĞI BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI VEYA BENZERİ SEBEPLERLE VELAYET GÖREVİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİREMEMESİ HALİNDE VELAYETİN KALDIRILABİLECEĞİ

VELAYET DAVASI

DURUMUN VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ OLDUĞU

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 9371
Karar: 2016 / 10387
Karar Tarihi: 26.05.2016

ÖZET: Anne ve babanın, deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklamaları halinde hakim velayet hakkını kaldırabilir. Toplanan deliller yukarıda açıklanan şekilde bir durumun varlığına yeterli olmayıp, velayetin değiştirilmesine yol açar. Öyle ise kanun hükmünün uygulanmasında hata yapılması bozmayı gerektirir.

(4721 S. K. m. 183, 348, 349, 351)

Dava ve Karar: Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 22.02.2016 gün ve 2116-3121 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.
1-Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davalı babanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme istekleri yersizdir.
2-Davacı anne, velayeti boşanma hükmü ile davalı babasına verilen, müşterek çocuk …’ün velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece küçüğün davalı babada olan velayetinin kaldırılarak davacı anneye verilmesine karar verilmiştir.
Anne ve babanın, deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklamaları halinde hakim velayet hakkını kaldırabilir (TMK m. 348). Toplanan deliller yukarıda açıklanan şekilde bir durumun varlığına yeterli olmayıp, velayetin değiştirilmesine yol açar (TMK m. 183, 349, 351/1). Öyle ise kanun hükmünün uygulanmasında hata yapılması bozmayı gerektirir. Ne var ki bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçmış olmakla davalı babanın karar düzeltme talebinin bu yöne ilişkin olarak kabulüne, velayetin kaldırılması kararma yönelik olarak onama kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir. Mahkemece yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilmesine karar verilmiştir.
Sonuç: Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davalı babanın velayetin kaldırılmasına yönelik karar düzeltme talebinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 440/1-4 maddesi gereğince kabulüyle Dairemizin 22.02.2016 tarih 2016/2116 esas, 2016/3121 karar sayılı kararında velayetin kaldırılmasına ilişkin onama kararının kaldırılmasına, mahkemenin gerekçeli kararının hüküm fıkrasının 1. paragrafında “kaldırılarak” sözcüğünün hükümden çıkartılmasına ve yerine “Türk Medeni Kanununun 183, 349, 351/1. maddeleri gereğince “değiştirilerek” sözcüğünün yazılmasına, kararın bu kısmının açıklanan şekilde düzeltilerek onanmasına, hükmün diğer yönlerine ilişkin karar düzeltme isteklerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple reddine, oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat