DAVACININ AKDİ VEKALET ÜCRETİNDEN BU İLİŞKİNİN DIŞINDAKİ DAVALININ SORUMLU TUTULAMAYACAĞI – AKDİ VEKALET ÜCRETİNDEN DE DAVALININ MÜTESELSİLEN SORUMLU TUTULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 5783
Karar: 2016 / 4593
Karar Tarihi: 06.04.2016

ÖZET: Her iki tarafın müteselsilen sorumlu olduğu avukatlık ücreti, davanın kabulü veya reddi ya da takibin sonuçlanması halinde, yargılama gideri olarak hasma tahmil edilecek olan ücrettir. Davacının kendi müvekkili ile arasındaki vekalet ilişkisine göre hak ettiği akdi vekalet ücretinden, bu ilişkinin dışında bulunan davalı sorumlu tutulamaz. Avukatlık Kanunu’nun … maddesi, vekalet ilişkisine göre alınacak ücreti kapsamamaktadır. Yanılgılı gerekçe ile Avukatlık .. hükümlerine göre hesaplanan vekalet ücretinin yanı sıra, akdi vekalet ücretinden de davalı …’nın müteselsilen sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 67) (1136 S. K. m. 165)

Dava ve Karar: Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve diğeri aleyhine 02/01/2013 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı … yönünden davanın husumet nedeniyle reddine, diğer davalı yönünden davanın kabulüne dair verilen 29/01/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalı … vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı …’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davalı …’nın diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinden kaynaklanan vekalet ücreti alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı … yönünden davanın husumet nedeniyle reddine, diğer davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılardan … tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı avukat, davalı .. tarafından bir kısım işçilerin haksız olarak işine son verdiğinden işçilerin vekili olarak işçilik alacaklarına ilişkin davalar açtığını, yapılan yargılama sonucu tazminata hükmedildiğini, kararların icraya konulduğunu, ancak belediyenin işçileri ikna etmek suretiyle ellerinden ödeme belgesi ve ibraname aldığını, bu nedenle işçilerin vekili olarak takip ettiği dosyalardan dolayı vekalet ücretini alamadığını belirterek vekalet ücreti alacağının ödetilmesi isteminde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi uyarınca hem akdi vekalet ücretinden, hem de yargılama sonunda hasma tahmil edilecek karşı taraf vekalet ücretinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilerek, davalı … yönünden istemin kabulüne karar verilmiştir.
Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde; “ .. .” hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca; her iki tarafın müteselsilen sorumlu olduğu avukatlık ücreti, davanın kabulü veya reddi ya da takibin sonuçlanması halinde, yargılama gideri olarak hasma tahmil edilecek olan ücrettir. Davacının kendi müvekkili ile arasındaki vekalet ilişkisine göre hak ettiği akdi vekalet ücretinden, bu ilişkinin dışında bulunan davalı sorumlu tutulamaz. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi, vekalet ilişkisine göre alınacak ücreti kapsamamaktadır. Yanılgılı gerekçe ile Avukatlık .. hükümlerine göre hesaplanan vekalet ücretinin yanı sıra, akdi vekalet ücretinden de davalı …’nın müteselsilen sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerekmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … yararına BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine, bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 06.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat