SANIĞIN İNKARA YÖNELİK SAVUNMASININ AKSİNE ATILI SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR MAHKUMİYETİNE YETERLİ HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞI – BERAATİ YERİNE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 13795
Karar: 2016 / 4571
Karar Tarihi: 06.04.2016

ÖZET: Sanığın aşamalarda değişmeyen, inkara yönelik savunmasının aksine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması karşısında, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5271 S. K. m. 231, 264) (5237 S. K. m. 53, 58) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
I- Sanıklar … ve … hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
5271 sayılı CMK.nun 231/12. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar itiraza tabi olup temyiz yasa yoluna başvurulması olanaklı bulunmadığından; sanık … ve … müdafiinin, kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE), mercide yanılma nedeniyle CMK.nun 264. maddesi gözetilerek sanık müdafiinin isteminin itiraz olarak kabulüyle gereğinin mahallinde yerine getirilmesine,
II- Sanık … ve … hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık … hakkında TCK.nun 58. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, 5237 sayılı TCK.nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanıklar müdafiilerinin, bir sebebe dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin oybirliğiyle ONANMASINA,
III- Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın aşamalarda değişmeyen, inkara yönelik savunmasının aksine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması karşısında, sanığın beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 06.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat