USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİNDE BULUNAN BORÇLUNUN YASAL YEDİ GÜNLÜK SÜREYİ GEÇTİĞİ – ŞİKAYETİN SÜREDEN REDDİ GEREKİRKEN DAVA TARİHİNİN ÖĞRENME TARİHİ OLARAK KABULÜ İLE TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 33367
Karar: 2016 / 10262
Karar Tarihi: 06.04.2016

ÖZET: Usulsüz tebligat şikayetinde bulunan borçlu vekili 07.01.2015 tarihinde tebligattan haberdar olup, şikayet yasal YEDİ günlük süreden sonra 06.02.2015 tarihinde yapılmıştır. Mahkemece şikayetin süreden reddi gerekirken, dava tarihinin öğrenme tarihi olarak kabulü ile tebliğ tarihinin düzeltilmesine ilişkin hüküm tesisi isabetsiz olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 16, 366)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlulardan … vekilinin 10 örnek ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğini beyanla dava tarihi olan 06/02/2015 tarihinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesi talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile tebliğ tarihinin ıttıla tarihi olarak bildirilen 06/02/2015 tespitine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğine dair başvurusu İİK’nun 16. maddesi uyarınca şikayet mahiyetinde olup, 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Bu süre öğrenme tarihinden itibaren başlar ve hak düşürücü niteliktedir.

Somut olayda, ödeme emrinin borçlu …’e 05.01.2015 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilinin cevap dilekçesinde ve temyiz talep dilekçesinde de belirttiği gibi, Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/967 D. İş sayılı dosyasına borçlular vekilinin 07/01/2015 tarihli itiraz dilekçesinde İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2014/36480 Esas sayılı dosyası ile borçlular hakkında yapılan takipten haberdar olduklarını beyan ettikleri görülmüştür. Dolayısıyla usulsüz tebligat şikayetinde bulunan borçlu vekili 07.01.2015 tarihinde tebligattan haberdar olup, şikayet yasal 7 günlük süreden sonra 06.02.2015 tarihinde yapılmıştır.

O halde, mahkemece şikayetin süreden reddi gerekirken, dava tarihi olan 06/02/2015 tarihinin öğrenme tarihi olarak kabulü ile tebliğ tarihinin düzeltilmesine ilişkin yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...