Menfi Tespit Ve Çek İptali Davası

Suça Konu Eşyayı Satma Suçu

SANIĞIN ŞOFÖRLÜK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLADIĞI VE KAÇAK AKARYAKITI TİCARİ FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ KAMYONUNDA KULLANMAK İÇİN SATIN ALDIĞI – SANIĞIN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 16870
Karar: 2016 / 4995
Karar Tarihi: 06.04.2016

ÖZET: Sanığın şoförlük yaparak geçimini sağladığı ve kaçak akaryakıtı ticari faaliyet yürüttüğü kamyonunda kullanmak için satın aldığının anlaşılması karşısında, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden aksi şekilde beraatine hükmolunması, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K. )

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
A) Sanık……..hakkında kurulan Mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
TCK’nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin l. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
Yasaya aykırı, sanığın ve katılan kurum vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi uyarınca, hükümden TCK.nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E. , 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 madde fıkralarının (“e” bendi dışında) tatbikine,” ifadesinin eklenmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
B) Sanık …………hakkında kurulan Beraat hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
Sanığın şoförlük yaparak geçimini sağladığı ve kaçak akaryakıtı ticari faaliyet yürüttüğü kamyonunda kullanmak için satın aldığının anlaşılması karşısında, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde beraatine hükmolunması,
Sonuç: Yasaya aykırı, katılan kurum vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat