PARSELDEKİ VAKIF TAVİZ BEDELİNİN TAHSİL EDİLDİĞİ – PARSELDEN İFRAZEN OLUŞAN VE ÜNİVERSİTEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ VAKFİYETİN KALKTIĞI – DAVACININ VAKIF TAVİZ BEDELİ ALACAĞI BULUNMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 18865
Karar: 2016 / 8170
Karar Tarihi: 19.04.2016

ÖZET: Parseldeki vakıf taviz bedelinin de 22.01.1991 tarihinde tahsil edildiği, dolayısıyla 5 ada 1 parselden ifrazen oluşan ve üniversiteye devredilen 5 ada 3 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki vakfiyetin 28.12.1951 tarihinden önce kalktığı anlaşılmakla, davacının dava konusu parsellerde vakıf taviz bedeli alacağı bulunmadığı gerekçesiyle reddi yerine reddine karar verilmesi sonucu itibariyle doğrudur.

(6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki kamulaştırılan taşınmazdaki vakıf taviz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırılan taşınmazdaki vakıf taviz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın kök parseli olan 5 ada 1 parselin tapu kaydında “Saliha Sultan Vakfından” şerhi bulunmakla birlikte, dayanak 28.12.1951 günlü kadastro komisyonu kararında, “Kostanti hissesinden maada hisselerin vakfiyetinin kalktığının beyanlar hanesinde gösterilmesine” karar verildiği ve kadastro tespitinin bu şekilde kesinleştiği, 5 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki Kostanti hissesinin tamamı, ifraz sonrası oluşan 5 ada 4 parsele gittiği ve bu parsele “Saliha Sultan Vakfından” şerhi konulduğu, diğer parsellere böyle bir şerh konulmadığı, 5 ada 4 parseldeki vakıf taviz bedelinin de 22.01.1991 tarihinde tahsil edildiği, dolayısıyla 5 ada 1 parselden ifrazen oluşan ve üniversiteye devredilen 5 ada 3 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki vakfiyetin 28.12.1951 tarihinden önce kalktığı anlaşılmakla, davacının dava konusu parsellerde vakıf taviz bedeli alacağı bulunmadığı gerekçesiyle reddi yerine yazılı gerekçelerle reddine karar verilmesi sonucu itibariyle doğrudur.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 19.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...