ÇOCUK HAKKINDA DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARI VERİLMİŞ OLUP YAPILACAK İŞLEMLERİN TEDBİR KARARI VEREN ÇOCUK MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ – ÇOCUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 2718
Karar: 2016 / 4659
Karar Tarihi: 18.04.2016

ÖZET: Dava, çocuk hakkında koruma kararı (sağlık tedbiri) verilmesi istemine ilişkindir. Çocuk Koruma Kanununun maddesine göre; “Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Somut olayda, M. Çocuk Mahkemesince, … tarihli karar ile çocuk hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş olup bundan sonra yapılacak işlemlerin tedbir kararı veren M. Çocuk Mahkemesince değerlendirilmesi gerekir.

(2828 S. K. m. 22) (5395 S. K. m. 5, 8)

Dava: Taraflar arasındaki sağlık tedbiri kararı istemine ilişkin davada Mersin 1. Çocuk Mahkemesi ve Erdemli 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (Çocuk Mahkemesi sıfatıyla) ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, çocuk hakkında koruma kararı (sağlık tedbiri) verilmesi istemine ilişkindir.

Mersin 1. Çocuk Mahkemesince, 15.06.2011 tarihli karar ile çocuk hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş, ancak küçüğün adresinin “…/…” olması nedeniyle bundan sonraki işlemlerin Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğinden bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Erdemli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Çocuk Mahkemesi sıfatıyla) tarafından ise koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alan Mersin 1. Çocuk Mahkemesinin bu kararın uygulanmasını takipte de görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

2828 sayılı Kanunun 22. maddesinde “Korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır.” hükmü yer almaktadır.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5/1-c maddesinde de “bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine yönelik bir tedbir” olarak düzenlenmiştir.

5395 sayılı Kanunun Geçici madde 1-e maddesi “Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları görevli aile veya asliye hukuk mahkemelerince alınır.” şeklindedir.

Çocuk Koruma Kanuna göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 8. madde hükmü “(1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır.

(2) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları aile mahkemeleri kurulan yerler bakımından bu mahkemeler, kurulu bulunmayan yerler bakımından asliye hukuk mahkemelerince alınır.

(3) Hakkında kovuşturma başlatılmış olan çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbir kararı kovuşturmanın yapıldığı mahkemece alınır.

(5) Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler hakkında mahkemece, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31’inci maddesinin birinci fıkrası ile 33’üncü maddesi uyarınca çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.” şeklindedir.

5395 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenleme ve Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi hükmü de gözetildiğinde Çocuk Koruma Kanunun 5. maddesi uyarınca hükmolunacak tedbir kararlarının çocuk mahkemesi veya hâkimince çocuk mahkemesi olmayan yerlerde ise aile mahkemesi veya yoksa asliye hukuk mahkemesince karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 8/1 maddesine göre; “Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

Somut olayda, Mersin 1. Çocuk Mahkemesince, 15.06.2011 tarihli karar ile çocuk hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş olup bundan sonra yapılacak işlemlerin tedbir kararı veren Mersin 1. Çocuk Mahkemesince değerlendirilmesi gerekir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK’nın 21, 22 ve 23. maddeleri gereğince Mersin 1. Çocuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 18.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...