Destek Tazminatının Tahsili İstemi

Tedavi Giderinin Tahsili İstemi

DAVACILARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YÜRÜRLÜKTEKİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENEN ESASLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİĞİ – DAVACILARA MURİSLERİNİN TEDAVİ GİDERİ İÇİN ÖDEME YAPILDIĞININ TESPİTİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 11666
Karar: 2016 / 6801
Karar Tarihi: 18.04.2016

ÖZET: Davacıların murisine uygulanan tüm tedavi giderlerinin, yürürlükteki sağlık uygulama tebliği uyarınca belirlenen esaslara göre değerlendirildiği, içinde doktor bilirkişinin de bulunduğu heyetten alınacak denetime elverişli bilirkişi raporu ile ne kadarının ödeneceği konusunda hesaplama yaptırmak, davalı Kuruma müracaatın davacılar tarafından yapılıp yapılmadığı, davalı Kurum tarafından davacılara murislerinin tedavi gideri kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılarak ödeme yapıldıysa bunun mahsup edilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

(5510 S. K. m. 63, 72, 73) (2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ m. 5)

Dava ve Karar: Davacı, ödenmeyen tedavi giderinin faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Dava, davacıların murisleri ….için yapılan tedavi giderinden davacıların hisselerine düşen 6.000 Liranın 02.10.2009 tarihinden itibaren davalı Kurumdan tahsili ile davacılara verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile hükümde yazılı şekilde karar verilmiştir.
5510 sayılı Yasa’nın 63.maddesi uyarınca Genel Sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmaları, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmaları için sunulacak sağlık hizmetleri belirlemiş, 73.maddesi ile de acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce satın alınan sağlık hizmet bedellerinin Kurumca ödenmeyeceği, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedelinin ise 72.madde gereği sözleşmeler ile sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedellerin esas alınarak yararlananlara ödeneceği bildirilmiştir.
28.08.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi başlıklı 53.maddesinin 2.bendinde “Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere acil hâllerde sundukları sağlık hizmetlerini, Kanun’un 72 nci maddesi gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen tutar esas alınarak kişilere fatura eder. Kurumca yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar, fatura karşılığı kişilere ödenir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları acil hâllerde, Kanun’un 72 nci maddesi gereği belirlenen tutarlar dışında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurum’dan herhangi bir fark talep edemez.”
5510 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 5.maddesinde de, sözleşmesi olmayan sağlık kurum veya kuruluşlarında acil tedavi bedellerinin ödenmesi yöntemi belirlenmiştir. Buna göre “(6) Sözleşmesiz sağlık kurum veya kuruluşları tarafından genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere acil hallerde sundukları sağlık hizmetleri ile refakatçi giderleri, SUT eki “Tanıya Dayalı Ödeme Listesi” nde (EK-9) yer alması durumunda bu liste fiyatları, yer almıyorsa hizmet başına ödeme yöntemi esas alınarak kişilere fatura edilir. Kurumca yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar, fatura karşılığı kişilere ödenir.”
Somut olayda, davalı Kurumdan tedavi giderlerinin 02.10.2009 tarihinde kim tarafından talep edildiği, davalı Kurumun 11.541,88 Lira tutarındaki ödemeyi kime yaptığı, davacılara mahsubu gereken bir ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmadan, davacılar tarafından ibraz edilen tüm tedavi giderleri ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye tabi tutulmadan eksik araştırma ve inceleme ile karar verildiği anlaşılmıştır.
Yapılacak iş, davacıların murisine uygulanan tüm tedavi giderlerinin, yürürlükteki sağlık uygulama tebliği uyarınca belirlenen esaslara göre değerlendirildiği, içinde doktor bilirkişinin de bulunduğu heyetten alınacak denetime elverişli bilirkişi raporu ile ne kadarının ödeneceği konusunda hesaplama yaptırmak, davalı Kuruma müracaatın davacılar tarafından yapılıp yapılmadığı, davalı Kurum tarafından davacılara murislerinin tedavi gideri kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılarak ödeme yapıldıysa bunun mahsup edilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden taraflardan davacılara iadesine, 18.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat