UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU

SANIĞIN ÜZERİNE ATILI SUÇUN VASIF VE MAHİYETİ MEVCUT DELİL DURUMU, SANIĞA VERİLEN CEZA MİKTARI VE SANIĞA İSNAT EDİLEN SUÇUN KANUNDA SAYILAN KATALOG SUÇLARDAN OLMASI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 21
Karar: 2016 / 21
Karar Tarihi: 13.10.2016

ÖZET: Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığa verilen ceza miktarı ve sanığa isnat edilen suçun CMK’ nun maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunması da nazara alınarak sanık müdafinin tahliye talebinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin devamına sanık hakkında Yasaya Muhalefet suçundan verilen hüküm yönüyle CMK maddesi gereğince KESİN olmak üzere, sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan verilen hüküm yönüyle sanık müdafine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 100, 286) (İZMİR BAM 3 CD. 03.11.2016 T. 2016/21 E. 2016/21 K.)

Dava: Yerel Mahkemece serilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık B. S. Müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine.

Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığa verilen ceza miktarı ve sanığa isnat edilen suçun 5271 sayılı CMK’ nun l00/3-a-8 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunması da nazara alınarak sanık müdafinin tahliye talebinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin devamına.

Sanık hakkında 2313 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan verilen hüküm yönüyle CMK 286/2-a maddesi gereğince KESİN olmak üzere, sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan verilen hüküm yönüyle sanık müdafine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık olmak üzere 13.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat