ÖRGÜTE KATILMA SUÇU

CEZANIN ARTIRILMASI GEREKEN HALLERDE EK SAVUNMA HAKKI TANINMADIĞI – SANIĞIN SAVUNMA HAKKININ SINIRLANDIRILDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 7
Karar: 2016 / 2
Karar Tarihi: 05.10.2016

ÖZET: İddianame tanzimi ile sanığın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan dolayı TCK.’nın maddesi gereğince cezalandırılmasının istenildiği, mahkemece de sanığın eyleminin silahlı terör örgütüne yargım etme olduğu değerlendirilerek TCK’nın maddesi yollamasıyla TCK gereğince cezalandırılmasına karar verildiği, ancak CMK’nın Maddesine aykırı olarak cezanın artırılması gereken hallerde ek savunma hakkı tanınmadığı, bu itibarla sanığın savunma hakkının sınırlandırıldığı anlaşılmakla, CMK’nın maddeleri gereğince hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 314) (5271 S. K. m. 280, 289)

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığın, tanık A.U.’nun silahlı terör örgütüne katılma kararını kuvvetlendirdiği, İstanbul’da bulunduğu esnada tanığa yol göstererek terör örgütüne katılmasını kolaylaştırmak suretiyle katılmasına yardım ettiği şeklindeki eyleminin sübutu kabulü, tanık A.’in polisteki sanığı fotoğraftan teşhisine dayanmaktadır.

1) Hükme esas alınan 28.08.2015 tarihli fotoğraftan teşhis tutanağı ile tanık A. U.’nun 30/07/2015 tarihinde Silopi Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesi ve bir kısım soruşturma evraklarının onaysız fotokopi olduğu, asılarının veya onaylı suretlerinin dosya içerisinde bulunmadığı, bu şekilde onaysız belgelerin yasal ve geçerli delil niteliği kazanmadığı, yine yargılama sırasında tanık A.’e sanığın gösterilmesi suretiyle teşhis işleminin yaptırılmadığı,

2) İddianame tanzimi ile sanığın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan dolayı TCK.’nın 314/2 maddesi gereğince cezalandırılmasının istenildiği, mahkemece de sanığın eyleminin silahlı terör örgütüne yargım etme olduğu değerlendirilerek TCK’nın 314/3, 220/7 maddesi yollamasıyla TCK’nın 314/2 ve 3713 sayılı Yasa’nın 5. Maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verildiği, ancak CMK’nın 226. Maddesine aykırı olarak cezanın artırılması gereken hallerde ek savunma hakkı tanınmadığı, bu itibarla sanığın savunma hakkının sınırlandırıldığı anlaşılmakla, CMK’nın 280/1-b, 289/1-h maddeleri gereğince hükmün BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Kesin olmak üzere 05.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat