AİLE KONUTU ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ

TAPU KAYDINDAKİ AİLE KONUTU ŞERHİNİN KALDIRILMASINA DAİR SONUÇ DAVACININ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE YAPACAĞI BAŞVURUYLA ELDE EDİLMESİ – İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ

ntalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 107
Karar: 2016 / 100
Karar Tarihi: 30.12.2016

ÖZET: Tapu kaydındaki aile konutu şerhinin kaldırılmasına dair sonuç davacının tapu müdürlüğüne yapacağı başvuruyla elde edilmesi mümkün iken ve tapu müdürlüğünün, talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe davacının dava yoluyla bunu istemesinde hukuki yararı yoktur. Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması, dava şartı olup, davanın her aşamasında ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın hakim tarafından kendiliğinden gözetilir. Açıklanan tüm bu nedenlerle, yerel mahkeme hükmünün kaldırılarak davanın hukuki yarara ilişkin dava şartı bulunmadığından usulden reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Davalının istinaf talebinin kabulü ile B. Aile Mahkemesi’nin ilamının kaldırılmasına karar verilmiştir.

(4721 S. K. m. 194) (6100 S. K. m. 114, 115)

Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm hakkında istinaf talebinde bulunulmakla;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı tarafça Burdur Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, tarafların evli olduğu dönemde davalının talebi ile davaya konu gayrimenkulün tapu kaydına aile konutu şerhi konulduğu, davacı ve davalının aynı mahkemenin kararı ile boşandıkları ve bu kararının kesinleşmesi ile şerhin niteliğini yitirdiği, aile konutu şerhinin kaldırılmasının ancak dava açılarak mümkün olması nedeniyle işbu davayı açtıkları belirtilerek aile konutu şerhinin kaldırılmasına karar verilmesi istenilmiştir.

Davalı taraf sunduğu cevap dilekçesinde, söz konusu şerhin tarafların boşanması ile yolsuz hale geldiğini, davacının Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurarak bu şerhi kaldırılmasının mümkün olduğunu, bu nedenle dava açmakta hukuki yararının bulunmadığını belirtilerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davanın kabulü ile söz konusu şerhin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Davalı taraf süresinde sunduğu istinaf dilekçesinde, davaya dair cevaplarını tekrarlayıp, yerel mahkeme hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Davacı taraf istinafa cevap dilekçesinde, istinaf başvurusunun reddine karar verilmesini istemiştir.

Dava TMK’nun 194. maddesi gereğince tapu kaydına konulan aile konutu şerhinin Aldırılmasına ilişkindir.

Dosyadaki kayıtların incelenmesinde; tarafların 04/08/1976 tarihinde evlendikleri, Burdur Aile Mahkemesi’nin 2015/445 Esas-2016/99 Karar sayılı ilamı ile 30/06/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere boşandıkları, dava konusu gayrimenkulün davacı Hüseyin Akay adına kayıtlı olduğu, 20/02/2012 tarihli şerh ile taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulduğu anlaşılmaktadır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 11/06/2014 tarih ve 1756 (2014/4) sayılı “Aile Konutu-Mal Rejimleri-Çocuk Malları” konulu genelgelerinin Aile Konutu Şerhinin Terkini başlıklı bölümünde “Kesinleşmiş boşanma veya evliliğin iptali ilamının ibrazı halinde (kararda aile konutu şerhinin devam etmesine yönelik herhangi bir hükmün bulunmaması koşuluyla) malik olan eşin tek taraflı talebiyle aile konutu şerhinin terkininin mümkün olduğu” belirtilmektedir.

Tapu kaydındaki aile konutu şerhinin kaldırılmasına dair sonuç davacının tapu müdürlüğüne yapacağı başvuruyla elde edilmesi mümkün iken ve tapu müdürlüğünün, talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe davacının dava yoluyla bunu istemesinde hukuki yararı yoktur.

Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması, dava şartı (HMK m. 114/1-h) olup, davanın her aşamasında ileri sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın hakim tarafından kendiliğinden gözetilir. (HMK m. 115/1)

Açıklanan tüm bu nedenlerle, yerel mahkeme hükmünün kaldırılarak davanın hukuki yarara ilişkin dava şartı bulunmadığından usulden reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1-Davalının istinaf talebinin KABULÜ ile Burdur Aile Mahkemesi’nin 2016/326 Esas, 2016/495 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA,

2- Her ne kadar davacı tarafça davaya konu; Burdur İli, Merkez İlçesi, Kışla Mahallesi, Harmanyeri Altı Mevkii, Ada No: 1418, Parsel No:2 sayılı taşınmazın tapu kaydına 20/02/2012 tarihinde işlenen aile konutu şerhinin kaldırılması istenilmiş ise de, söz konusu işlemin tapu kayıt maliki tarafından kesinleşmiş boşanma kararının ilgili Tapu Sicil müdürlüğüne sunulması ile gerçekleştirilebileceği, tapu müdürlüğünün talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe bu hususun dava açılarak istenilmesinde hukuki yarar bulunmadığı anlaşıldığından 6100 sayılı HMK’nun 114/l-h ve 115/2 maddesi gereğince DAVANIN USULDEN REDDİNE,

3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Peşin harç yeterli olduğundan başkaca harç tahsiline yer olmadığına,

5-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.800.00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Davalı tarafça yatırılan istinaf peşin harcının talep halinde davalıya iadesine,

7-Davalı tarafça istinaf aşamasında yapılan 100.90-TL istinaf başvuru harcı ve posta giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

8-Taraflarca yatırılan gider avansından sarf olunmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın taraflara tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 30.12.2016

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...