UYUŞTURUCU MADDE SATIN ALMA SUÇU

SANIK HAKKINDA EK SAVUNMA HAKKI TANINMADAN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
1. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 127
Karar: 2016 / 126
Karar Tarihi: 23.12.2016
ÖZET: Sanık hakkında Esas Hakkındaki Mütalaada da bulunmayan TCK.nın …. vd. maddelerinin uygulanma ihtimaline binaen ek savunma hakkı tanınmadan yazılı şekilde hüküm kurularak sanığın savunma hakkı kısıtlanıp CMK’nın ….maddelerine aykırı davranılması hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 31, 43, 52, 62, 191, 192) (5271 S. K. m. 226, 279, 280, 289, 303)

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, CMK’nın 279.ve 280.maddeleri gereğince yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonunda; duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçeleri değerlendirilip, istinaf talep edenlerin sıfatı ve istinaf dilekçelerinin içeriği dikkate alınarak;

A)Sanık S. hakkında Olası Kastla Öldürme suçundan kurulan beraat hükmü ile SSÇ S. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, Suça Sürüklenen Çocuk S.’in Uyuşturucu Madde Ticareti suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim nedeninin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık S. hakkında maktule yönelik Olası Kastla Öldürme suçundan elde edilen delillerin her türlü şüpheden uzak mahkumiyete yeterli kesin ve inandırıcı nitelikte olmadığı değerlendirilip beraatine hükmolunmuş, incelenen dosyaya göre kurulan hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş;

Ancak; Suça Sürüklenen Çocuk S. Hakkında hüküm kurulurken Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2008/2001 Esas, 2009/15416 karar sayılı, 13.10.2009 karar tarihli ilamı da dikkate alınarak, TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanmasından sonra, sırasıyla TCK.nın 192/3, 31/3, 62 maddeleri gereğince hüküm kurularak sonuçta 7 Yıl 9Ay 21gün Hapis ve 20 TL Adli Para Cezasına Karar Verilerek fazla ceza tayin edildiği anlaşılmış ise de bu durumun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMK’nun 303/1-f maddesi gereğince “hükmün 3 nolu bendinin e, f, g, h fıkraları” hüküm metninden çıkartılarak yerine,

”e- Suçun haber alınmasından sonra SSÇ’nin, gönüllü olarak suçun meydana çıkmasına/suç ortaklarının yakalanmasına yardım ettiği anlaşıldığından TCK.nun 192/3 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza taktiren 1/2 oranında indirilerek SSÇ’nin 14 Yıl 22 Gün Hapis Ve 4 Gün Karşılığı Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,

f-SSÇ’nin suç tarihi itibari ile 15 yaşından büyük 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldığından TCK.nun 31/3. maddesi gereğince verilen cezadan 1/3 oranında indirim yapılarak 9 Yıl 4 Ay 14 Gün Hapis Ve 2 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,

g- SSÇ’nin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın SSÇ’nin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak verilen ceza, TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilmek suretiyle SSÇ’nin 7 yıl 9 ay 21 gün hapis ve 1 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına,

h-SSÇ’ye verilen 1 gün adli para cezasının, sanığın ekonomik ve sosyal durumu gözönünde bulundurularak TCK.nun 52/2. maddesi uyarınca 1 günü takdiren 20 TL’den adli para cezasına çevrilmesi suretiyle ve sonuç olarak 7 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Ve 20 TL. Adli Para Cezası Cezalandırılmasına,” ibaresi eklenmek suretiyle düzeltilen hükümlere yönelik Suça Sürüklenen Çocuk vekilinin sübuta, suç vasfına, zincirleme suç hükümlerinin oluşmayacağına, C. Savcısının sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen istinaf taleple esastan REDDİNE,

B)Sanık S. Hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Alma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

1-Sanık hakkında Esas Hakkındaki Mütalaada da bulunmayan TCK.nın 191/1 vd. maddelerinin uygulanma ihtimaline binaen ek savunma hakkı tanınmadan yazılı şekilde hüküm kurularak sanığın savunma hakkı kısıtlanıp CMK’nın 226 ve 289/1-h maddelerine aykırı davranılması,

2-Kabule göre de; Sanık hakkında 7’CK’nın 191/5 ve 191/8. maddelerinin uygulanma imkanı bulunup bulunmadığının karar yerinde tartışmasız bırakılması.

Usul ve Yasaya Aykırı olup C.Savcısının istinaf talepleri bu nedenle yerinde görüldüğünden diğer yönleri incelenmeyen hükümleri öncelikle bu nedenle CMK’nın 289/1-h ve 280/1 -b maddeleri uyarınca öncelikle bu nedenlerle BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan Tekirdağ 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Alma suçu yönünden KESİN,

Sanık S. hakkında Olası Kastla Öldürme ve SSÇ S. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçlan yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık olmak üzere 23.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat