TAKLİT OLARAK ÜRETİLEN VE ORİJİNAL OLMAYAN SAHTE CEP TELEFONU KAPAĞI VE KILIFLARINI DAVALININ İTHAL ETTİĞİ VE DAVACILARIN MARKALARINA TECAVÜZDE BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8551
Karar: 2016 / 3622
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, … sayılı … ibareli markanın .. ve …. sınıflarda … tarihinden itibaren on yıl müddetle bir nolu davacı adına, … sayılı … + Şekil ibareli markanın …. sınıflarda … tarihinden itibaren on yıl müddetle iki nolu davacı adına tescil edildiği ve süresinde yenilendiği, davalının ithal ettiği ürünler arasında …ve …markalarının yazılı olduğu cep telefonu kapağı ve kılıflarının mevcut olduğu, bilirkişi raporunda, davalıda ele geçen ürünlerin davacıların orijinal ürünleri olmadığı, sahte olduğu sonucuna varıldığı, davacıların …ve … ibareli markalarına, davalının taklit olarak üretilen ve orijinal olmayan sahte cep telefonu kapağı ve kılıflarını davalının ithal ettiği ve dolayısıyla davacıların markalarına tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle markaya tecavüzün tespiti ile men ve ref’ine, taklit ürünlerin masrafı davalıdan tahsil edilmek suretiyle imhasına ve karar kesinleştiğinde özetinin ilanına karar verilmiştir. Kararı, davalı temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

(1086 S. K. m. 436)

Dava: Taraflar arasında görülen davada …Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/07/2013 tarih ve 2012/62-2013/170 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkillerinin tanınmış marka olan …ve ..markalarının sahibi olduklarını, bu markalarının ülkemizde ve diğer pek çok ülkede tescilli olduğunu, davalı şirketin işlem yaptığı eşyalar üzerinde gümrük memurlarınca yapılan kontrolde, müvekkillerinin tescilli markası olan .. ve .. ibaresini taşıyan cep telefonu aksam ve aksesuarlarının ele geçirildiğini ve gümrük işlemlerinin durdurulduğunu, müvekkilleri eksperlerinin yaptığı incelemede gümrükte durdurulan ürünlerin taklit markalar olduğunun tespit edildiğini, durdurulan ürünlerin çok eski telefon modellerine ait 200 adet .. telefon kapağı ve 600 adet …telefon kapağı olduğunu ve bu durumun müvekkillerinin marka haklarına tecavüz teşkil ettiğini iddia ederek, tecavüzün ref’i ve men’ini, ele geçen ..ve …markalı ürünlerin taklit olduğunun tespitini ve bu ürünlerin masrafı davalıdan alınarak imhasını ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı, söz konusu ithal edilen ürünlerin vermiş oldukları siparişle alakasının olmadığını, yurt dışındaki alıcıya sorulduğunda, söz konusu ürünlerin şahsen yüklendiğini, kendilerine ait aynı hesapta bulunan başka bir malla karıştığının anlaşıldığını, bu malların kendilerine ait kap içinde ayrı bir kutuda olduğunu, kendilerine ait olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, 98346 sayılı … ibareli markanın 9 ve 25. sınıflarda 16/01/1987 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle bir nolu davacı adına, 143407 sayılı … + Şekil ibareli markanın 7, 9, 11, 14. sınıflarda 22/02/1993 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle iki nolu davacı adına tescil edildiği ve süresinde yenilendiği, davalının ithal ettiği ürünler arasında …ve …markalarının yazılı olduğu cep telefonu kapağı ve kılıflarının mevcut olduğu, bilirkişi raporunda, davalıda ele geçen ürünlerin davacıların orijinal ürünleri olmadığı, sahte olduğu sonucuna varıldığı, davacıların …ve … ibareli markalarına, davalının taklit olarak üretilen ve orijinal olmayan sahte cep telefonu kapağı ve kılıflarını davalının ithal ettiği ve dolayısıyla davacıların markalarına tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle markaya tecavüzün tespiti ile men ve ref’ine, taklit ürünlerin masrafı davalıdan tahsil edilmek suretiyle imhasına ve karar kesinleştiğinde özetinin ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalı temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...