Unvanın Değiştirilmesi Olmazsa Silinmesi Davası

0
0

UNVANIN DEĞİŞTİRİLMESİ OLMAZSA SİLİNMESİ DAVASI

MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANILAN DELİLLERİN TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMAMASI – BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 14688
Karar: 2017 / 2109
Karar Tarihi: 12.04.2017

ÖZET: Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Bu nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekir.

(6102 S. K. m. 56)
Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08/09/2015 tarih ve 2014/1156-2015/551 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin ticaret sicilinde… Şekerleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kayıtlı olduğunu, aynı zamanda “…” markasının da hak sahibi olduğunu, davalı şirketin ise… Süt Ürünleri Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanı ile faaliyet gösterdiğini, müvekkilinin davalı şirketin kurulmasından müşterileri vasıtasıyla haberdar olduğunu, bunun üzerine noter ihbarnamesi ile “…” ibaresinin şirket isminden kaldırılmasını istemesine rağmen davalının unvan değişikliğini yerine getirmediğini ileri sürerek davalı şirketin unvanındaki “…” ibaresinin uygun bir şekilde değiştirilmesini, bunun mümkün olmaması halinde unvanın silinmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin süt, yoğurt, peynir gibi ürünlerin imal ve pazarlamasını yaptığını, davaya konu iki şirketin işletme konularının farklılığından ötürü ayırt edici özelliği zedeleyecek herhangi bir durumun bulunmadığını, her iki şirketin unvanlarındaki ek ibarelerinin ayırt edici olduğunu, ticaret unvanının çekirdek kısmının işletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareden oluşacağını, kök durumunda olan ibarenin …” değil “… Süt Ürünleri Ltd. Şti” olduğunu, ticaret unvanının hukuka uygun olarak kullanıldığını, şirketin ticaret unvanının tescil edilmiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı… Şekerleme Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanının davacı şirket adına 1997 yılından bu yana unvan olarak … Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tescilli olduğu,… Süt Ürünleri Gıda Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti. davalı şirket adına … Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 2012 yılından bu yana tescilli olduğu, tarafların faaliyet alanlarının gıda olduğu, taraf şirketlerin ticaret unvanlarının ayırt edilmesinde önem arz eden çekirdek kelimenin “…” kelimesi olduğu, davacı şirket markalarında ve unvanında yer alan “…” ibaresi ile davalı şirket unvanında yer alan “…” ibaresinin iltibas oluşturacağı, karışıklığa yol açacağı gerekçesiyle davacının davasının kabulü ile davalı şirketin… Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. olan unvanındaki “…” ibaresinin silinmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...