Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

0
195

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU

HÜKMÜN ANCAK İDDİANAMEDE UNSURLARI GÖSTERİLEN SUÇA İLİŞKİN FİİL VE FAİL HAKKINDA VERİLECEĞİ – AÇILMAYAN DAVADAN HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 1127
Karar: 2017 / 4180
Karar Tarihi: 13.04.2017

ÖZET: “Hüküm ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, açılmayan davadan hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 43, 158, 204) (5271 S. K. m. 225)
Dava ve Karar: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanık …’un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-j ( üç kez), 204/1, 43. maddeleri gereğince 3 yıl hapis (3 kez), 2 yıl 8 ay hapis, 16.683,08 Türk lirası, 5.600 Türk lirası ve 14.151,24 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.12.2010 tarihli ve 2009/15 esas, 2010/294 sayılı kararını kapsayan dosya ile ilgili olarak;
Dosya kapsamına göre, sanığın bir şekilde ele geçirdiği katılan …’a ait kimlik belgesini kullanarak, katılan adına kredi sözleşmesi düzenlemesi, katılanın … ve Garanti Bankalarından almış olduğu kredi kartlarını iptal ettirerek tanımladığı yeni adreslere gönderilmesini sağladığı, kredi kartlarını kullanması ile HSBC bankasına katılana ait kimlik belgesi ile başvurarak, katılan adına kredi kartı çıkartarak kullanmasından ibaret somut olayda; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 09.01.2009 tarihli iddianamede, sanık hakkında HSBC bankasına başvurarak kredi kartı çıkartması eylemi nedeniyle kamu davası açılmadığı halde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 225/1. maddesinde yer alan, “Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, hakkında açılmış dava bulunmayan eylem nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29.10.2016 gün ve 2016/10026 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.11.2016 gün ve KYB/2016-386676 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eylemleri 5237 sayılı TCK.nun 245/2. maddesinde, sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlanması ise anılan maddenin 3. fıkrasında düzenlendiği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen 09.01.2009 tarihli iddianamede ise sanık … hakkında katılana ait sahte nüfus cüzdanıyla HSBC Bank’a müracaat ederek kredi kartı düzenlettirildiğine, bu kredi kartını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağladığına veya tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağladığına dair bir anlatım ve sevk maddesi bulunmadığı gözetilmeden, 5271 sayılı CMK.nun 225/1. maddesi uyarınca “hüküm ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, açılmayan davadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14.12.2010 gün, 2009/15 esas, 2010/294 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık … hakkında HSBC bankasına yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan TCK.nun 158/1-j ve 53. maddeleri uyarınca kurulan mahkumiyet hükmünün hükümden çıkarılmasına, hükmedilen cezanın infaz edilmemesine, sanık … hakkında sahte kredi kartı üretmek suçundan, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca mahallinde gereğinin takdir ve ifası mümkün görülmekle, dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdiine, 13.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...