Ücret Farkı Alacağının Ödetilmesi İstemi

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Ücret Farkı Alacağının Ödetilmesi İstemi

DAVACININ ÜCRETİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE RIZA GÖSTERDİĞİNE DAİR İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA BAŞKA BİR BELGE BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 628
Karar: 2016 / 6995
Karar Tarihi: 05.04.2016

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Kamulaştırma Kanununun maddesinde yapılan değişiklik gereğince görevsizlik kararı verilmiş olduğundan, yargılama giderlerinin tarafların kendi üzerlerinde bırakılması ve davacı taraf lehine vekâlet ücreti takdir edilmemesi gerektiğinin düşünülmemesi, doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

(2942 S. K. Geç. m. 6)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın usulden reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Karar: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozma kararına uyularak, davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre, davanın usulden reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik gereğince görevsizlik kararı verilmiş olduğundan, yargılama giderlerinin tarafların kendi üzerlerinde bırakılması ve davacı taraf lehine vekâlet ücreti takdir edilmemesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
a)Yargılama giderlerine ilişkin 3. Bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Bu dava için davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,) cümlesinin yazılmasına,
b)Vekâlet ücretine ilişkin 4 ve 5. bentlerinin hükümden çıkartılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 05.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat