EYLEMİN İŞLENDİĞİ TARİHTE SUÇ OLARAK TANIMLANMADIĞI – SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ
T.C YARGITAY
20.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 14377
Karar: 2016 / 1881
Karar Tarihi: 05.04.2016
ÖZET: Yasağın ihlali halinde cezai yaptırım öngörülmediği, dolayısı ile eylemin, işlendiği tarihte “suç” olarak tanımlanmadığı ve olayda TCK’nın maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla; sanığın CMK’nın maddesi uyarınca beraatı yerine yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi, sonucu itibariyle doğru bulunduğundan tebliğnamedeki bozma isteyen görüşe iştirak edilmemiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.
(5271 S. K. m. 237) (5237 S. K. m. 194, 237)
Dava: Dosya incelendi.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
1-Şikâyetçi …ve … Düzenleme Kurumu’nun temyiz talebinin incelenmesi:
Sağlık için tehlikeli madde temini suçunun 5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabının “topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü kısmının “kamunun sağlığına karşı suçlar” başlığını taşıyan üçüncü bölümünde düzenlenmiş olması; belirtilen özelliği gereğince, … ve…Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 5271 sayılı CMK’nın 237. maddesi uyarınca mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla bu suçlarla ilgili davalara katılma ve hükmü temyiz etme hakkının olmadığı anlaşıldığından, şikâyetçi vekilinin temyiz inceleme isteğinin, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri gereğince REDDİNE,
2-Cumhuriyet savcısının temyiz talebinin incelenmesi:
Hüküm tarihinden önce 19.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5727 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile değişik 4207 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 8. fıkrası ile aynı Kanun’un 6. maddesi ile değişik 4207 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, “Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.”; “3. maddenin 8. fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenler, 5237 sayılı TCK’nın 194. maddesi hükmüne göre cezalandırılır.” hükümlerine yer verilmiş olup, eylem tarihinde yürürlükte bulunan 26.11.1996 tarihli 4207 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrasında, “Onsekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satışı yapılamaz.” düzenlemesi bulunmakla birlikte, bu yasağın ihlali halinde cezai yaptırım öngörülmediği, dolayısı ile eylemin, işlendiği tarihte “suç” olarak tanımlanmadığı ve olayda TCK’nın 194. maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla; sanığın CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatı yerine yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi, sonucu itibariyle doğru bulunduğundan tebliğnamedeki bozma isteyen görüşe iştirak edilmemiştir.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 05.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat