SANIKLAR HAKKINDA ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEK EYLEMLERİNDEN KURULAN HÜKÜMLERE İLİŞKİN OLARAK YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN SANIKLAR HAKKINDA UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 6590
Karar: 2016 / 3107
Karar Tarihi: 05.04.2016

ÖZET: Sanıklar … ve … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek eylemlerinden kurulan hükümlere ilişkin olarak, ………….. tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve hüküm tarihinde de yürürlükte bulunan yasada yapılan değişikliğin sanıklar hakkında uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

(1412 S. K. m. 318) (5320 S. K. m. 8) (5271 S. K. m. 147, 191, 234, 260, 264) (5237 S. K. m. 220)

Dava ve Karar: I- Katılan …‘ın yokluğunda verilip 25.04.2014 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilen hükmü yasal süresi geçtikten sonra 06.05.2014 tarihli dilekçeyle temyiz ettiği anlaşıldığından vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca uygulanması gerekli 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca istem gibi reddine,
II- Cumhuriyet savcısı, katılan … ve vekili, katılanlar … ve … vekilleri, müşteki … vekili, sanıklar …, …, …, …, …, …, … ile sanıklar …, …, …….., … ve … müdafiileri ve sanıklar …, …, …, …, ……, … ve müdafilerinin temyizlerine hasren yapılan incelemede;
Sanıklar …, … ve …, sanıklar …, …, … ve …… müdafileri ile sanıklar …, … ve müdafilerinin, yasal süresinden sonra yapılan ve hükmolunan sonuç ceza miktarı itibariyle de koşulları bulunmayan duruşmalı inceleme istemlerinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddiyle yapılan incelemede;
1- Sanıklar …….., … ve … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların, 5271 sayılı CMK’nın 231/12. maddesi karşısında itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığından, sanık … ile sanıklar …….. ve … müdafilerinin bu suça yönelik vaki temyiz istemlerinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca REDDİYLE, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 264/2. maddesi uyarınca başvuruların itiraz olarak kabulüne, gereğinin mahallinde takdirine,
2- Katılan sıfatını alabilecek olan ve kovuşturma evresinde usulüne uygun olarak duruşmadan haberdar edilmediği için davaya katılma talebinde bulunamayan şikayetçi … vekilinin, 5271 sayılı CMK’nun 260/1. madde ve fıkrası uyarınca yasa yollarına başvurma hakkı bulunduğu anlaşılmakla;
Kovuşturmanın her aşamasında kamu davasına katılma hakkı bulunan müşteki … vekiline duruşma gününün usulen bildirilip şikayet ve delillerini bildirme ve kamu davasına katılma olanağı sağlanmadan, duruşmaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nun 234/1-b maddesine aykırı davranılması,
3- CMK.nun 191/3 ve 147. madde ve fıkraları hükümleri gereğince sanık …’nın kimlik tespiti yapılıp hakları hatırlatılarak ve iddianame okunarak sorgusunun yapılması gerektiği gözetilmeden, sanığın sorgusu yapılmadan yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurularak savunma hakkının kısıtlanması,
4- Sanıklardan … hakkında dosya kapsamı ve UYAP ortamında yapılan araştırmada, benzer eylemlerden yargılaması devam eden ceza davası bulunduğu anlaşıldığından, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.04.2014 gün ve 2013/11-397-2014/202 sayılı kararında açıklandığı üzere, belgelerde sahtecilik suçunun hukuki konusunun kamu güveni olduğu ve fiil tarihleri de dikkate alınarak; sanığın fiillerinin her biri yenilenen suç işleme kararıyla işlenmiş ayrı suçları mı, yoksa bir suç işleme kararıyla kanunun aynı hükmünün kısa zaman aralıkları içerisinde, birden çok kez ihlal edilmek suretiyle zincirleme biçimde işlenmiş tek suçu mu oluşturduğunun değerlendirilmesi açısından, bu dosyanın benzer nitelikteki …….. Cumhuriyet Başsavcılığının 10.01.2014 tarih ve 2014/1023 Esas, 2014/56 sayılı iddianamesiyle birleştirme talepli olarak ….. Ağır Ceza Mahkemesine açılan ve bu mahkemenin 2014/51 Esas numarası üzerinden yargılaması yürütülen dava ile bu sanık ve diğer sanıklar hakkında varsa benzer eylemlerden açılan dosyalar getirtilip incelenerek mümkünse birleştirilmeleri, aksi halde bu davayı ilgilendiren kısımlarının onaylı örnekleri dosya içerisine konulup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
5- Sanıklar … ve … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek eylemlerinden kurulan hükümlere ilişkin olarak, 30.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve hüküm tarihinde de yürürlükte bulunan 6459 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle TCK’nın 220/6. maddesinde yapılan değişikliğin sanıklar hakkında uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısı, katılan … ve katılanlar vekilleri, şikayetçi vekili ile sanıklar ve müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istemden başka gerekçelerle bozulmasına, 05.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat