DAVALI BANKA MAAŞ HESABINA KONULAN BLOKENİN DAVACININ KREDİ KARTI BORCU SEBEBİYLE TARAFLAR ARASINDA AKDEDİLEN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN UYGULANDIĞINI SAVUNDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 15644
Karar: 2016 / 3713
Karar Tarihi: 06.04.2016

ÖZET: Dava, davacının davalı banka nezdinde bulunan maaş hesabına konulan blokenin kaldırılması ve maaş hesabında biriken tutarın iadesi istemine ilişkindir. Davalı banka, maaş hesabına konulan blokenin vergi dairesinin e-haciz işlemi ve davacının kredi kartı borcu sebebiyle taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine istinaden uygulandığını savunmuştur. Mahkemece davalı bankanın savunmaları üzerinde durularak, aralarında bankacılık alanında uzman bir bilirkişinin de bulunduğu heyetten rapor alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

(6098 S. K. m. 79)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada ……… Tüketici Mahkemesi’nce verilen 21/11/2014 tarih ve 2014/6-2014/21 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı banka vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ………..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı, maaşını davalı bankadan almakta olduğunu, davalı banka tarafından hiçbir hukuki dayanağı olmamasına rağmen maaş hesabına bloke konulduğunu ileri sürerek, blokenin kaldırılarak hesabında biriken 2.184 TL’nin tarafına ödenmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, işlemin hukuka uygun olduğunu savunmuştur.
Mahkemece, davalı banka tarafından açılmış bir dava, alınmış bir ihtiyati tedbir kararı, icra takibi, haciz kararı olmadığı gerekçesi ile davanın kabulü ile maaş hesabına konulan blokenin kaldırılması ile hesapta biriken tüm paranın bloke tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işleyecek banka mevduatına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı davalı banka vekili temyiz etmiştir.
1-Dava, davacının davalı banka nezdinde bulunan maaş hesabına konulan blokenin kaldırılması ve maaş hesabında biriken tutarın iadesi istemine ilişkindir.
Davalı banka, maaş hesabına konulan blokenin vergi dairesinin e-haciz işlemi ve davacının kredi kartı borcu sebebiyle taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine istinaden uygulandığını savunmuştur. Mahkemece davalı bankanın savunmaları üzerinde durularak, aralarında bankacılık alanında uzman bir bilirkişinin de bulunduğu heyetten rapor alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
2-Kabule göre, davacı dava dilekçesinde hesapta biriken 2.184 TL’nin iadesini talep etmiş olmasına rağmen, mahkemece miktar belirtilmeksizin hesapta biriken tüm paranın faiziyle birlikte davacıya ödenmesine denilmek suretiyle infazda tereddüt oluşturacak şekilde hüküm tesisi de doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle de bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 06.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat