FERİ MÜDAHİL SIFATIYLA KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNANIN YANINDA KATILDIĞI TARAFLA HAREKET ETMESİ GEREĞİ – FERİ MÜDAHİLLERİN TEK BAŞINA KARAR DÜZELTME HAKKI BULUNMADIĞI – KARAR DÜZELTME DİLEKÇELERİNİN REDDİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 10577
Karar: 2016 / 3727
Karar Tarihi: 06.04.2016

ÖZET: Dava değerinin yukarıda karar düzeltme sınırının altında kaldığı anlaşıldığından ve feri müdahil sıfatıyla karar düzeltme isteminde bulunan O.. O.. ve T.. T.. mülga HUMK’nın 57 ve yürürlükteki HMK’nın 66 ve devamı maddeleri uyarınca yanında katıldığı tarafla birlikte hareket etmek zorunda olup, mahkemece feri müdahiller aleyhine de bir hüküm kurulmadığından feri müdahillerin tek başına karar düzeltme hakkı bulunmadığından karar düzeltme dilekçelerinin reddi gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 66)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada ……….Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12/06/2014 gün ve 2013/351-2014/132 sayılı kararı düzeltilerek onayan Daire’nin 29/04/2015 gün ve 2015/4439-2015/6094 sayılı kararı aleyhinde fer’i müdahiller vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 5219 sayılı Kanun ile değişik 440/III-1 nci maddesi uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren karar düzeltme sınırı 12.707,00 TL’ye yükseltilmiştir.
Dava değeri 10.000,00 TL olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı banka vekili ile fer’i müdahiller vekillerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 29.04.2015 günlü fer’i müdahil O.. O.. vekilinin temyiz isteminin reddine ve düzeltilerek onama ilamına karşı fer’i müdahiller O.. O.. ve T.. T.. vekilleri tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş ise de, dava değerinin yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca karar düzeltme sınırının altında kaldığı anlaşıldığından ve feri müdahil sıfatıyla karar düzeltme isteminde bulunan O.. O.. ve T.. T.. mülga HUMK’nın 57 ve yürürlükteki HMK’nın 66 ve devamı maddeleri uyarınca yanında katıldığı tarafla birlikte hareket etmek zorunda olup, mahkemece feri müdahiller aleyhine de bir hüküm kurulmadığından feri müdahillerin tek başına karar düzeltme hakkı bulunmadığından karar düzeltme dilekçelerinin reddi gerekmiştir.
Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle fer’i müdahiller vekillerinin karar düzeltme dilekçelerinin REDDİNE, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen fer’i müdahil O.. O..’a iadesine, 06.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat