Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu

SUÇA KONU SENEDİN DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA KARAR VERİLMEDİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI
T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 7174
Karar: 2016 / 3137
Karar Tarihi: 05.04.2016
ÖZET: Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında TCK’nun … maddesi gereğince aynı maddenin … fıkrasının … bendlerinde yazılı hak yoksunluklarına aynı yasanın … maddesi de nazara alınarak hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, ve suça konu senedin dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmemesi hükmün düzeltilerek onanmasını gerektirmiştir.
(5271 S. K. m. 231) (5237 S. K. m. 53)
Dava ve Karar: Karşılıksız çek keşide etmek suçunun 6273 sayılı Yasa ile suç olmaktan çıkarıldığı, sanığın adli sicil kaydında yer alan ilamların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmediği, “geçmişte kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması” şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildiği anlaşılmış ise de, 5271 sayılı CMK’nun 231/6-c maddesine eklenen “sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez” düzenlemesi ve sanığın ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25.01.2011 tarihinde talimatla alınan savunması sırasında “hakkında verilebilecek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmediğini” beyan etmesi karşısında, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1-) Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında TCK’nun 53. maddesinin 3. fıkrası gereğince aynı maddenin 1. fıkrasının a, b, c ve d bendlerinde yazılı hak yoksunluklarına aynı yasanın 53/3. maddesi de nazara alınarak hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2-) Suça konu senedin dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmemesi,
Sonuç: Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün görüldüğünden, hüküm fıkrasına “TCK’nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına” cümlesinin ve “Adli emanetin 2010/684 sırasında kayıtlı suça konu senedin dosyada delil olarak saklanmasına” ibaresinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 05.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat