DAVACI LEHİNE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİNİN MAKTU ÜCRETLERİN ALTINDA TAKDİR EDİLMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 6304
Karar: 2016 / 8391
Karar Tarihi: 05.04.2016

ÖZET: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin maddesi hükümlerine göre davacı lehine hükmedilen vekalet ücretinin maktu ücretlerin altında takdir edilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK’nun maddesi yollaması ile HUMK’nun maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

(6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının işten ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmaya başladığını davacının emeklilik iradesinin olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davacının emeklilik nedeniyle iş aktini feshettiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesi hükümlerine göre davacı lehine hükmedilen vekalet ücretinin maktu ücretlerin altında takdir edilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 Sayılı HMK’nun geçici 3. maddesi yollaması ile HUMK’nun 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
F) Sonuç:
Hüküm fıkrasına üçüncü paragrafında yer alan “600,00” rakamının çıkarılarak yerine “1.500,00” rakamının yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 05.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat