Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Değer Kaybını Talep Edebilir miyim?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Değer Kaybını Talep Edebilir miyim?

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/21223
KARAR: 2014/17932

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait aracın, davalılardan J…’nın maliki, C…’nın sevk ve idaresindeki aracın tam kusurlu olarak sol yan kısımdan çarpması sonucu hasarlandığını belirtip, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000,00 TL değer kaybı tazminatının olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiş, 30.05.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle talep sonucunu 15.000,00 TL’ye yükseltmiştir.

Davalılar vekili, kusur oranına, değer kaybı tazminat miktarına ve faize itiraz edip, zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketlerine davanın ihbar edilmesini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulü ile 15.000,00 TL değer kaybı alacağının 30.09.2012 kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar nedeniyle değer kaybı tazminatı istemine ilişkindir.

Dava dilekçesinde trafik kazası nedeniyle davacıya ait 2011 model olan araçta 2012 yılı içinde gerçekleşen trafik kazası nedeniyle oluşan değer kaybının tazmini istenmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın aracın yaşı, hasar durumu ve piyasa koşullarına göre genel bir niteleme yapılarak sağlanmıştır. Değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile değer kaybının tespit olunduğu bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz.

Bu durumda mahkemece, aynı bilirkişiden araçtaki hasarlar, aracın modeli, özellikleri, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalıların savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması konusunda ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 8.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat