Gümrük Vergisi Ödenmemiş Araç Ne Olur?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Gümrük Vergisi Ödenmemiş Araç Ne Olur?

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
ESAS: 2013/21572
KARAR: 2014/18595

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

İkiler Motorlu Araçlar oto San.ve Tic.Ltd.Şti.nin ortak ve yetkilileri olan sanıklar S…. ile A… ve gümrük komisyoncusu sanık M… haklarında, Y… Oto. İhtisas Gümrük Müdürlüğüne tescilli 31.12.2003/12302, 08.10.2004/11819 ve 12.11.2004/13331 gün ve sayılı gümrük giriş beyannameleri ile Almanya’dan yapılan ithalat işlemlerinde, Türk gümrüğüne düşük kıymet içeren sahte faturalar ibraz edilerek, gümrük idaresi yanıltılmak suretiyle, gümrük vergi resim ve harçlarının eksik ödeyerek, 3 adet otomobilin ithalatın gerçekleştirdikleri iddiası ile kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kamu davası açılmış olup, Dairemizce UYAP ortamında yapılan sorgulamada sanıklardan M… hakkında Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince benzer konular nedeniyle, verilen ve temyiz incelemesinden geçen 2008/261 esas – 2011/97 karar, 2008/280 esas – 2010/190 karar ve 2008/250 esas – 2011/74 karar sayılı davalar ile temyiz aşamasında bulunan 2008/255 esas – 2011/112 karar, 2008/278 esas – 2011/87 karar ve 2008/282 esas – 2011/117 karar sayılı kaçakçılık suçundan davalarının bulunduğu belirlenmiştir.

Dosya kapsamına göre ise, dava konusu otomobillerin, Almanya’da faaliyet gösteren 24 H… UNG E.K. Firması sahibi H…’dan satın alındığı, satış bedelinin, H… tarafından her araç için ayrı düzenlenen bir belgede gösterildiği, ithalat sırasında gümrük idaresine verilen bu belgelerde belirtilen miktarların satın alma değeri olarak beyan edildiği, beyan edilen bu değerlerin üretici firma değerlerinden düşük olduğu, bu durumun gümrük idaresince yapılan araştırmalar sonunda belgelerle saptandığı, mahkemece hükmü dayanak gösterilen ve dosya üzerinden yapılan incelemede ithalat sırasında bulunmayan bazı aksesurların ithalattan sonra araçlara yurt içinde monte edilmediği için gümrüğe bildirilen değerlerin normal olduğuna ilişkin bilirkişi raporuna karşın araçları fiziken inceleyen bilirkişinin dosyada mevcut raporunda ise aksesuarların araçların üretiminde bulunması gerektiğinden ithalatların düşük bedel üzerinden yapıldığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu oluşa göre, dava konusu araçların gerçek değerinden düşük bedelle ithal edildikleri sabit olduğu takdirde, araçların sayıları, değişik tarihlerde aynı kişiden ithal edilmeleri hususları birlikte değerlendirildiğinde sanıkların, Almanya’da ticari faaliyet gösteren H… ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek resmi evrakta sahtecilik ve teşekkül halinde kaçakçılık suçlarını işlediklerinin kabulü gerekeceğinden marka, model ve üretim yılları da belirtilerek varsa Türkiye’deki distürübütör firmalardan, aksi takdirde üretici firmalardan dava konusu araçların üretimindeki aksesuar ve donanımlarının neler olduğu ve satış bedelleri de sorulup gerektiğinde sözü edilen dosyalarda birleştirildikten sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre gümrük idaresine beyan edilen değerlerin gerçek değerinin altında bulunup bulunmadığı saptandıktan sonra sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı olup, katılan gümrük idaresi vekilinin ve malen sorumlu vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10/11/2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat