Tefecilik Suçu

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2016/ 10247
Karar: 2017 / 4782
Karar Tarihi: 06.11.2017

ÖZET: Tefecilik suçunun yaptırımında hapis cezasının yanında adli para cezasının da öngörülmesi karşısında; hükümde sanık hakkında ayrıca adli para cezasına hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanun aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

(5237 S. K. m. 53, 241) (5271 S. K. m. 223) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Tefecilik Suçunun Yaptırımında Hapis Cezasının Yanında Adli Para Cezasının Da Öngörülmesi

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

Sanığa yüklenen tefecilik suçundan doğrudan zarar görmeyen …’nın davaya katılma hakkı ve hükmü temyiz etme yetkisi bulunmadığından, vekilinin bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, incelemenin katılan Hazine vekilinin tefecilik suçundan verilen zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırma hükmüne, diğer katılanlar vekilinin tefecilik suçundan verilen hükümlere, sanık müdafiin ise tefecilik suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanık hakkında kurulan zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırma hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Hükümde Sanık Hakkında Ayrıca Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Gereği

Ancak;

Kamu davasının zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca düşmesi yerine ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu cihet yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hükümde yer alan “ortadan kaldırılmasına” ibaresinin çıkartılıp, yerine “CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca düşmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelemesinde ise;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 sayılı TCK’nın 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun yaptırımında hapis cezasının yanında adli para cezasının da öngörülmesi karşısında; hükümde sanık hakkında ayrıca adli para cezasına hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Anayasa Mahkemesinin TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı Kararının değerlendirilmesi lüzumu,

Tefecilik suçundan doğrudan zarar görmeyen …’in hükümden önce ölen babası Haşim’in sanıktan 2004 tarihinde suça konu faiz karşılığı borç parayı aldığı anlaşıldığından, 01/06/2005 tarihinden sonra gerçekleşen eylemlerdeki zincirleme suç hükümlerinin uygulanması kısmında değerlendirmeye katılarak kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden bahisle lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, katılanlar vekilleri ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat