Vekaletnamede İbra Ve Ahzu Kabz Dahil Çok Gen Yetkiler Verilm Olması Nedeniyle Yetki Verilen Şahsın Ticari Mümessil Olarak Kabul Edileceği

T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 13161
Karar: 2017 / 7607
Karar Tarihi: 02.11.2017

ÖZET: Vekaletnamede …’ya ibra ve ahzu kabz dahil çok geniş yetkiler verilmiş olması nedeniyle bu şahsın ticari mümessil olarak kabul edileceğinin anlaşılmış olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 72)

Davanın Reddi

Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili, müvekkili aleyhine … …. İcra Müdürlüğü’ nün 2010/8359 E. sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalı ile müvekkili şirket arasında hiçbir ticari ilişkinin bulunmadığını, borç ilişkisinin doğmadığını, bu durumun müvekkilinin ticari defterlerinden de anlaşılacağını ileri sürerek, müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davacıdan alacaklı olduğunu, davaya konu çekin davacı şirketin imzaya yetkili yöneticisi feri müdahil … tarafından keşide edildiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının müteaddit defalar adına geniş işlem yetkileri ile donatılmış vekaletnameler ile Feri müdahil …’yı vekil tayin ettiği, …’nın çekin şirket adına kendisi tarafından verildiğini kabul ettiği, davacının borçlu olmadığını yazılı delil ile ispatlayamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle vekaletnamede …’ya ibra ve ahzu kabz dahil çok geniş yetkiler verilmiş olması nedeniyle bu şahsın ticari mümessil olarak kabul edileceğinin anlaşılmış olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02/11/2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

Usul Ve Kanuna Uygun Bulunan Hükmün Onanması

KARŞI OY YAZISI

Davacı şirkete ait çeki keşideci temsilcisi olarak imzalayan … isimli şahsın davacı şirketin şirket dışındaki bazı işlerini takip eden vekili olduğu, kendisine verilen vekaletnamede şirketin eline geçen müşteri çeklerini ciro etme yetkisi olduğu halde şirket adına çek keşide etme yetkisi bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda … isimli şahsın davacı şirketin sınırlandırılmış bazı işlerini yapan ticari vekili olduğu ancak ticari mümessili olmadığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca yerel mahkemenin kararındaki davanın reddi gerekçesi yerinde olmadığı gibi saygıdeğer çoğunluğun ilave onama gerekçesine de katılmadığımızdan Dairemizin oyçokluğuyla oluşan kararına muhalifiz.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat