ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARIN 3116 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIP KESİNLEŞEN ORMAN SINIRLAMA HARİTASI İÇİNDE KALDIĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 3040
Karar: 2016 / 63
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: … tarihinde ilan edilen düzeltme işlemi, 1963 yılında yapılan arazi kadastrosu vardır. İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve uzman bilirkişiler tarafından yöntemine uygun biçimde yapılan uygulama ve araştırma sonucuna göre, çekişmeli taşınmazların 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılıp kesinleşen orman sınırlama haritası içinde kaldığı, eğiminin % 50-60 civarında ve halen eylemli orman niteliğinde bulunduğu belirlenerek aksi şekilde karar verilmesinde isabetsizlik olmadığına göre hüküm onanmıştır.

(3402 S. K. m. 36)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın Yargıtay’a incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildi, dosya incelendi gereği düşünüldü;
Karar:
Davacı Orman Yönetimi, 20/11/2013 havale tarihli dilekçesi ile Yalova, Çınarcık, Esenköy 152 ada 16 ve 17 (eski 326 parselden ifraz edilen 1422-1423) sayılı parsellerin kesinleşen orman sınırı içinde kaldığı, öncesi ve eylemli durumu itibarıyla da orman olduğu iddiasıyla tapu kaydının iptali, orman niteliğiyle Hazine adına tescili ve elatmanın önlenmesi istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, taşınmazların tapu kaydının iptaline, orman niteliği ile Hazine adına tesciline, elatmanın önlenmesi isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yörede 1944 yılında 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılıp kesinleşen orman kadastrosu, 21.09.1982 tarihinde ilan edilip kesinleşen aplikasyon ve 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanun ile değişik 2. madde uygulaması, 25.07.1990 tarihinde ilan edilip kesinleşen 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanun ile değişik 2/B madde uygulaması, 6831 sayılı Kanunun 4999 sayılı Kanun ile değişik 9. maddesi kapsamında 19.07.2010 tarihinde ilan edilen düzeltme işlemi, 1963 yılında yapılan arazi kadastrosu vardır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve uzman bilirkişiler tarafından yöntemine uygun biçimde yapılan uygulama ve araştırma sonucuna göre, çekişmeli taşınmazların 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılıp kesinleşen orman sınırlama haritası içinde kaldığı, eğiminin % 50-60 civarında ve halen eylemli orman niteliğinde bulunduğu belirlenerek yazılı şekilde karar verilmesinde isabetsizlik olmadığına göre,
Sonuç: davalılar vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3402 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesi gereğince davalılardan onama harcı alınmasına yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 11.01.2016 günü oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat