İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Tapu Kaydının İptali Davası

BORCUN ALACAKLIYA ÖDENMEK ÜZERE MAHKEME VEZNESİNE DEPO ETTİRİLDİĞİ – DAVALININ KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DAVANIN KABULÜ İLE DAVALI ADINA OLAN KAYDIN İPTALİ VE DAVACI ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 13326
Karar: 2016 / 65
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece; ” davalı …’nın iyi niyetli olup olmadığının duraksamaya yer verilmeyecek biçimde ortaya çıkarılması, iyi niyetli olmadığının kabulü halinde BK’nun 81. maddesi gözetilerek varsa borcun ödenmeyen bölümünün alacaklıya ödenmek üzere mahkeme veznesine depo ettirilmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken hüküm kurulmuş olması doğru değildir. ” gerekçesiyle bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama neticesinde, davalı …’nın kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına olan kaydın iptali ve davacı adına tesciline karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir.

(6098 S. K. m. 81)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, dava dışı alacaklı … ile borçlu … arasındaki borç ilişkisi nedeniyle alacaklı … ile 10/07/2002 tarihli sözleşmenin düzenlendiğini, sözleşme uyarınca borçlu şirketin 53.000 USD olan borcunun teminatı olarak kayden maliki olduğu dava konusu 1918 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 5 no’lu bağımsız bölümün alacaklı İsmet’e devredildiğini, ancak borcun 40.000 USD olan bölümünün ödenmesine rağmen bakiye kısmın ödenmesinin birkaç gün gecikmesi nedeniyle alacaklı …’in ödemeyi kabul etmeyerek dava konusu bağımsız bölümü muvazaalı olarak dava dışı …’e temlik ettiğini, … isimli şahsın da durumu bilen davalı …’ya devrettiğini ileri sürerek davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, dava konusu taşınmazın mülkiyetini 18/05/2005 tarihinde tapu sicilindeki kayda güvenerek ve iyi niyetli olarak edindiğini bildirip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece; ” davalı …’nın iyi niyetli olup olmadığının duraksamaya yer verilmeyecek biçimde ortaya çıkarılması, iyi niyetli olmadığının kabulü halinde BK’nun 81. maddesi gözetilerek varsa borcun ödenmeyen bölümünün alacaklıya ödenmek üzere mahkeme veznesine depo ettirilmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir. ” gerekçesiyle bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama neticesinde, davalı …’nın kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına olan kaydın iptali ve davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
Sonuç: Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 3.240.00.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat