Açık Poliçe Nedir?

Ecrimisil Davası

MAHKEMECE DAVANIN KABULÜ İLE ECRİMİSİLİN DÖNEMSEL YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN ALINMASINA KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI
T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 13333
Karar: 2016 / 64
Karar Tarihi: 11.01.2016
ÖZET: Mahkemece, davanın kabulü ile; 18/02/2008-31/12/2008 tarihleri arası 8.500,62 TL, 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arası 10.092,00 TL, 01/01/2010-22/09/2010 tarihleri arası 8.343,98 TL ecrimisilin dönemsel yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir.
(4721 S. K. m. 995)
Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, kayden paydaşı olduğu 5563 ada 1 parsel sayılı taşınmazın imar uygulaması ve 09/11/2009 tarihli imar plan değişikliği ile oluşan 5534 ada 2 parsel sayılı spor sahası nitelikli taşınmazda 40/689 payın adına 22/09/2010 tarihinde tescil edildiğini, imardan önce paydaşı olduğu 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine davalının tenis kortu, futbol sahası, basketbol sahası, çay evi ve müştemilatı yaparak yaklaşık 10-15 yıldır haksız olarak el attığını ileri sürerek kayden paydaşı olduğu 2 sayılı parselin geldisi olan 5563 ada 1 parsel sayılı taşınmaza davalı tarafından haksız olarak el atılması nedeniyle dava tarihinden geriye dönük beş yıllık toplam 3.000,00 TL ecrimisil bedelinin her yılın sonundan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini, 24/06/2013 tarihli ıslah dilekçesi ile de 15/03/2007-22/09/2010 tarihleri arasındaki dönem için 34.822,38 TL ecrimisil istemiştir.
Davalı vekili, öncelikle davanın husumet nedeniyle reddi gerektiğini, Mahkeme aksi kanaatte ise, davacının paydaşı olduğu 5534 ada 2 parsel sayılı taşınmaz hakkında belediyece alınmış bir kamulaştırma kararı olmadığı gibi fiili olarak bir el atmanın da bulunmadığını, alanın boş olduğunu, ayrıca revizyon öncesi 5563 ada 1 parselin semt spor sahası vasfında olduğunu, bu nedenle davacının anılan taşınmazdan gelir elde etme imkanı (zararı) bulunmadığından ecrimisil isteyemeyeceğini, işgalin olduğu varsayılsa bile davacının yıllarca fiili kullanıma göz yumarak belediye aleyhine el atmanın önlenmesi davası açmadığını bildirip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile; 18/02/2008-31/12/2008 tarihleri arası 8.500,62 TL, 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arası 10.092,00 TL, 01/01/2010-22/09/2010 tarihleri arası 8.343,98 TL ecrimisilin dönemsel yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.
Sonuç: Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 1.379.03.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat