DAVANIN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVACI LEHİNE KABUL EDİLEN VE HARÇLANDIRILAN DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 13290
Karar: 2016 / 49
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Davanın 3909 parsel sayılı taşınmaz yönünden kabulüne karar verildiğine göre, yargılama aşmasında kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun(HMK) 326.maddesinin 1. ve 2. fıkrası gözetilerek kabul edilen ve harçlandırılan dava değeri üzerinden vekâlet ücretinin hükmedilmesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemiş olması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(6100 S. K. m. 326, Geç. m. 3)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve yıkım davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Davacı, kayden maliki olduğu 3909 parsel sayılı taşınmazına davalının bahçe yapmak suretiyle müdahalede bulunduğunu ayrıca umumi yolu merdiven yapmak suretiyle kapattığını ileri sürerek elatmanın önlenmesi ve yıkıma karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, 3909 parsel sayılı taşınmazın 31 m2’lik bölümüne yönelik müdahalenin keşfen saptandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, umumi yola ilişkin isteğin ise davalının hukuki yararı olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, anılan karar davacı tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacıya ait 3909 parsel sayılı 31 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının davalı tarafından bahçe yapılmak suretiyle müdahalede bulunulduğu keşfen saptandığı, bu parsel yönünden elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğinin mahkemece kabul edildiği, 3823 sayılı parsel ile 3822 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan belediyeye ait yola ilişkin isteğin ise hukuki menfaat yokluğu nedeniyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Hemen belirtilmelidir ki, davanın 3909 parsel sayılı taşınmaz yönünden kabulüne karar verildiğine göre, yargılama aşmasında kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun(HMK) 326.maddesinin 1. ve 2. fıkrası gözetilerek kabul edilen ve harçlandırılan dava değeri üzerinden vekâlet ücretinin hükmedilmesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemiş olması doğru değildir.

Sonuç: Davacının bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...